Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ในชุมชน [จุลสาร] : พลังสร้างความแข็งแกร่งในท้องถิ่น
Imprint 2544
Descript 5 แผ่น : ภาพประกอบ

CONTENT

บ้านคำปลาหลาย 'ขอนแก่น' เมือบ้านแล้วกะมีงานทำ -- ชุมชนเกาะแต้ว จ.สงขลา ใช้หลักศาสนาขจัดปัญหายาเสพติด -- บ้านปลักไม้ลาย 'นครปฐม' กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต -- ชุมชนชายหาดเก้าเส้ง 'สงขลา' วัฒนธรรมไม่ใช่เส้นกั้นความร่วมมือ


โครงการการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อสุขภาพดีแบบองค์รวม การพัฒนาแบบยั่งยืน การพัฒนาชุมชน การพึ่งตนเอง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Pamphlet (Contact Staff)จุลสาร 004054LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram