Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorมานิต คิดอยู่
Titleกายวิภาคเปรียบเทียบของพืชสกุล Cassia บางชนิดในประเทศไทย / มานิต คิดอยู่ = Comparative anatomy of some Cassia species in Thailand / Manit Kidyue
Imprint 2543
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4564
Descript ก-ฎ, 185 แผ่น : ภาพประกอบ

SUMMARY

พืชสกุล Cassia sensu lato จัดอยู่ในวงศ์ Caesalpiniaceae มีจำนวนประมาณ 600 ชนิด จากการศึกษาสัณฐานวิทยาของดอก มีผู้เสนอให้แยกออกเป็น 3 สกุล คือ Cassia sensu stricto, Senna และ Chamaecrista การศึกษานี้เป็นการศึกษากายวิภาคเปรียบเทียบของลำต้น ใบ และ ดอก ของพืชสกุล Cassia s.l. จำนวน 17 ชนิด 3 ชนิดย่อย จากจำนวน 22 ชนิด 4 ชนิดย่อยที่พบในประเทศไทย โดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง พบว่าพืชที่ศึกษามีลักษณะกายวิภาคร่วมกัน คือ มีเนื้อเยื่อเจริญปลายยอดเป็นแบบทูนิกา-คอร์พัส เซลล์เวสเซลขนาดใหญ่ของลำต้นมีรูปร่างกลม มักอยู่เป็นเซลล์เดี่ยวๆ กระจายอย่างไม่เป็นระเบียบ แผ่นมีรูของเซลล์เวสเซลเป็นแบบรูเดียว เนื้อเยื่อแนวรัศมีของไซเล็มในแนวรัศมีเป็นแบบที่มีเซลล์หลายชนิดและระบบเซลล์รูปยาวของไซเล็มเรียงตัวแบบเนื้อไม้ไม่เป็นชั้น ใบเป็นแบบสองด้านต่างกัน มีปากใบแบบพาราไซติก รังไข่มีพลาเซนตาแบบแนวเดียวและมีออวุลแบบออวุลคว่ำ ลักษระที่มีความสำคัญในการจัดจำแนก ได้แก่ ลักษณะของอับเรณู ปากใบ ตำแหน่งที่พบและรูปแบบของผลึกและขน และลักษณะของเนื้อเยื่อแนวรัศมีของไซเล็มในแนวขนาดเส้นสัมผัส โดยสามารถจำแนกพืชได้เป็น 4 กลุ่ม คือ 1.) กลุ่ม Cassia s.s. 2.) Senna กลุ่มไม้ต้น 3.) Senna กลุ่มไม้พุ่ม และ 4.) Chamaecrista ทั้งนี้พบว่า กลุ่มที่ 1-3 ผนังเซลล์ชั้นเอนโดทีเซียมมีการสะสมของสารเคมีและมีผลึกรูปดาวที่ลำต้นและใบ ส่วนกลุ่มที่ 4 ไม่มีลักษณะดังกล่าว Cassia s.s. สามารถแยกออกจากกลุ่ม Senna ได้ โดยมีขนที่ผนังอับเรณู และสามารถใช้ลักษณะการกระจายของปากใบบนแผ่นใบแยก Senna ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ Senna กลุ่มไม้ต้น มีปากใบทางด้านล่าง และ Senna กลุ่มไม้พุ่ม มีปากใบโดยรอบทั้งสองด้านของแผ่นใบ จากลักษณะกายวิภาคที่ศึกษานี้ ได้จัดทำ รูปวิธานจำแนกกลุ่มและจำแนกชนิดของพืชที่ศึกษาพร้อมทั้งคำบรรยายลักษณะกายวิภาคอย่างละเอียด
Cassia sensu lato (Caesalpiniaceae) is one of the largest genera of flowering plants, consists of about 600 species. Recent works on floral morphology proposed a division of this genus into three genera namely, Cassia sensu stricto, Senna, and Chamaecrista. This research was the comparative anatomy using light microscopes of stem, leaf, and flower of Cassia s.l. grew in Thailand. Seventeen species and 3 subspecies out 22 species 4 subspecies of Cassia s.l. in Thailand were employed. All of studied species shared the common characters :- the tunica-corpus meristems; the solitary diffuse and circular large vessels; the simple perforation plates; the heterocellular xylem rays; the nonstoried wood; the bifacial leaves with paracytic stomata; and the marginal placental ovaries with anatropous ovules. However, there were some useful discriminative anatomical features, i.e.- the characters of anthers, the distribution of stomata, the types and positions of crystals and trichomes, and the xylem rays. Accordingly, the studied wpecies could be classified into four group i) Cassia s.s., ii) Senna (tree), iii) Senna (shrub), and iv) Chamaecrista. The endothecial thickenings and the deposition of druse crystals in stem and leaf were found in all groups, but not in Chamaecrista. The Cassia s.s. group could be separated from Senna by its presence of trichomes on anther. Moreover, the Senna group could be subdivided into two groups according to the stomatal distribution on leaves. It was also found that Senna (tree) possessed the hypostomatic leaf whilst the amphistomatic leaf were observed in Senna (shrub). Full anatomical descriptions based on the discoverable anatomical characters of all studied species, a key to the groups and a key to the species were prepared.


กายวิภาคศาสตร์พืช Cassia (Genus)

LOCATIONCALL#STATUS
Science Library : Thesisวพ.2543 / 2480CHECK SHELVES
Central Library @ Chamchuri 10 : Thesis430792LIB USE ONLY

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram