Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleเศรษฐกิจไทยไตรมาส 3 และแนวโน้มปี ...
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2544-
Descript เล่ม : แผนภูมิ ; 30 ซม

CONTENT

สรุปผู้บริหาร -- เศรษฐกิจโลก : ชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ; ด้านการใช้จ่ายภาคเอกชน ; ด้านการผลิต ; สถานการณ์การว่างงาน ; การค้าและการชำระเงินระหว่างประเทศ ; ภาวะการเงิน ; ภาวะตลาดทุน ; ฐานะการคลังและการใช้จ่ายภาครัฐบาล ; อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอ่อนตัวลงมาก และราคาน้ำมันปรับตัวลดลง -- ธนาคารประชาชน


ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)330.9593 ศ854 (3) 2544CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)330.9593 ศ854 (3) 2546CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)330.9593 ศ854 (3) 2547CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram