Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorการประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ (2544 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Titleการประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2544, 22-23 พฤศจิกายน 2544 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสถาบัน 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / จัดโดย สมาคมนักประชากรไทย
Imprint กรุงเทพฯ : สมาคมนักประชากรไทย, 2544
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript viii, 332 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 30 ซม

CONTENT

อายุขัยเฉลี่ยของผู้สุงอายุไทยในปี 2000 : ความแตกต่างระหว่างตารางชีพรุ่นอายุกับตารางชีพช่วงเวลา / ปราโทย์ ประสาทกุล และ อุทัยทิพย์ รักจรรยาบรรณ -- สาเหตุการตายของประชากรไทย / จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ และคณะ -- การใช้ยา Misoprostol ในการรักษาภาวะแท้งไม่ครบ / สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล, รสริน เกลียงสินยศ, Kelly Blanchard -- เหตุผลของการเปลี่ยนจากการเสพเฮโลอีน เป็นยาบ้าในผู้ป่วยเสพติด / วัชรี มีศิลป์, ลัดดา ขอบทอง -- Use of antenatal care HIV prevalence data obtained from the sentinel serosurveillance system in Thailand / อรทัย หรูเจริญพรพาณิช, Philip Guest -- Risk of low birth weight infants in Multnomah County, Oregon in 1997 and 1998 / ปาริชาติ โรจน์พลากร, Sandy Johnson -- แบบแผน แนวโน้มและตัวกำหนดการใช้บริการอนามัยแม่และเด็ก ของสตรีมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย / สุดารัตน์ ธีระวร -- ทักษะแรงงานไทยในอนาคตที่พึงประสงค์ / เกิ้อ วงศ์บุญสิน -- การย้ายถิ่นแบบจำยอมในประเทศไทย : บทวิเคราะห์ตามแนวทฤษฎีคลาสสิกของ William Petersen / โยธิน แสวงดี -- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับยาเม็ดคุมกำเนิดแบบฉุกเฉิน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร / นงลักษณ์ รุ่งทรัพย์สิน -- ภาวะการตายของประชากรไทยในช่วงเวลาที่มีนโยบายประชากร / ดารณี คำแหง -- อายุมีบุตรคนแรก : ตัวกำหนดภาวะเจริญพันธุ์ที่สำคัญในสภาวะเจริญพันธุ์ต่ำ / วรชัย ทองไทย -- การประเมินสถานการณ์เร่งด่วนแรงงานเด็กทำงานบ้านในประเทศไทย / เนาวรัตน์ พลายน้อย และคณะ -- มองอนาคต : การติดเชื้อไวรัสเอดส์ในกลุ่มประชากรผู้ติดสารเสพติดในประเทศไทย / อุษณีย์ พึ่งปาน, วิชัย โปษยะจินดา, วิภา ด่านธำรงกุล -- การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง โดยมีจุดศูนย์รวมผู้สูงอายุ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ศรีเมือง พลังฤทธิ์ -- ความคาดหวัง และการลงทุนในเด็กของครอบครัว : การเปลี่ยนผ่านจากปริมาณสู่คุณภาพ / กุศล สุนทรธาดา -- อายุคาดเฉลี่ยที่ปราศจากภาวะทุพพลภาพ : ดัชนีบ่งชี้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในประเทศไทย / พิมพา ขจรธรรม -- คุณภาพชีวิตการทำงานกับการย้ายถิ่นของแรงงาน / วิภาวี ศรีเพียร


ประชากรศาสตร์ การตาย การย้ายถิ่น ภาวะเจริญพันธุ์ คุมกำเนิด โรคเอดส์ ผู้สูงอายุ สุขภาพ อนามัย

LOCATIONCALL#STATUS
Social Research Institute Library304.6072 ก482 2544LIB USE ONLY
Education Library304.6 ก27ก 2544CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)304.6 ก481ก 2544CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collectionป 12 004947 2544LIB USE ONLY
Political Science LibraryxxxCATALOGING
Population Information Centerด.8/ถ.7/ก/2544LIB USE ONLY
Population Information Centerด.8/ถ.7/ก/2544LIB USE ONLY

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram