Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorธวัช วงศ์สง่า, 2511-
Titleแรงจูงใจทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการกระทำรุนแรง ของบิดามารดาในเขตกรุงเทพมหานคร / ธวัช วงศ์สง่า = Social and cultural factors motivating parental child abuse behaviors in Bangkok metropolis / Thawat Wongsanga
Imprint 2543
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4385
Descript ก-ฌ, 114 แผ่น

SUMMARY

ศึกษาแรงจูงใจและปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม ที่มีผลต่อการกระทำรุนแรงต่อบุตรของบิดามารดาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการศึกษาจากกลุ่มประชากร จำนวน 8 ราย ซึ่งเป็นบิดาหรือมารดาที่ได้กระทำรุนแรงต่อบุตร อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ถูกดำเนินคดีและถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำในเขตกรุงเทพมหานคร โดยให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา เป็นครอบครัวที่มีรายได้สุทธิต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน และมีบุตรตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยบุตรที่ถูกทำร้ายนั้นจะต้องเป็นบุตรที่สืบสายโลหิตเท่านั้น วิธีการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการศึกษาจากการวิจัยสนามทางมานุษยวิทยา โดยใช้เทคนิควิจัยสัมภาษณ์ผู้ให้ข่าวสำคัญ และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยนำข้อมูลที่ได้มาทำ Content Analysis เพื่อแยกกลุ่มตัวแปร ประมวลชื่อค้นพบเป็นหมวดหมู่ และนำเสนอในลักษณะการพรรณาความ (Thick Description) ผลการศึกษาได้ข้อสรุปดังนี้(1) ผู้กระทำรุนแรงส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ว่างงาน หย่าร้างกันและมีขนาดครอบครัวเล็ก (2) ผู้กระทำรุนแรงส่วนใหญ่ดื่มสุรา และเล่นการพนันเป็นส่วนน้อย ส่วนปัญหาด้านอื่นๆ เช่น การใช้ยาเสพติด การสำส่อนทางเพศ พบว่าไม่มีส่วนส่งเสริมการกระทำรุนแรงต่อบุตรแต่อย่างใด (3) ผู้กระทำรุนแรงต่อบุตรส่วนใหญ่ ไม่เคยมีประสบการณ์ในวัยเด็ก ที่เคยถูกบุคคลในครอบครัวทำร้ายมาก่อน และไม่มีอคติต่อเพศของบุตร (4) ผู้กระทำรุนแรงส่วนใหญ่ มีความเชื่อในอำนาจของบิดามารดาว่า สามารถจะกระทำรุนแรงต่อบุตรได้ และมีส่วนน้อยที่มีความเชื่อเกี่ยวกับระบบการชื่นชมเพศชาย ซึ่งนำไปสู่การกระทำรุนแรงต่อบุตร (5) ผู้กระทำรุนแรงส่วนใหญ่ จะเห็นด้วยกับการทำร้ายบุตรถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดา
To Study social and cultural motivations and factors which have effects on parental child abuse behaviors in Bangkok Metropolis. The population under this study consists of 8 parents who committed child abuses, which violate the Criminal Law, Section 2 : Crimes relating to human life and body, confessed as charged, convicted and imprisoned in Bangkok Metropolis. They belong to the families with net incomes lower than 15,000 Baht per month and have 2 children or more. The abused children are their own blood descendents. The methodology used in this study comprises documentary research, anthropological field research, key informant interviewing technique and content analysis. The variables are grouped, named, classified and presented in thick description, the study results can be concluded as follows. 1) Most of child abuse parents are unemployed, divorced and have small size families. 2) Most of them are alcoholic drinkers, but few of them gamblers. Other problems such as narcotics usage and sexual promiscuity are found to be not conductive to parental child abuse behaviors. 3) Most of them had never been abused by any family members during their childhoods and have no prejudice against the genders of their children. 4) Most of them believe in parental authority in such a way that parents can commit child abuses, but few of them believe in the male appreciation value, which leads to female child abuse behaviors. 5) Most of them agree that parental child abuses are normal practices.


ความรุนแรงในครอบครัว -- ไทย บิดามารดาและบุตร -- ไทย บิดามารดา -- ไทย ครอบครัว -- ไทย บุตร -- การดูแล ความรุนแรงในเด็ก

LOCATIONCALL#STATUS
Political Science Library : Thesisวส 466LIB USE ONLY
Central Library @ Chamchuri 10 : Thesis430550LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram