Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorวิฑูลรย์ ศิริวิโรจน์, 2508-
Titleปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารภาษีของเทศบาล / วิฑูลรย์ ศิริวิโรจน์ = Legal problems and obstacles on tax administrations of municipal government / Vitoon Sirivirogn
Imprint 2543
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/71142
Descript ก-ฏ, 118 แผ่น

SUMMARY

ปัจจุบันกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารภาษีของเทศบาลมีปัญหาและอุปสรรคหลายประการ ซึ่งไม่เอื้ออำนวยต่อการบริหารจัดเก็บ และเป็นเหตุให้เกิดปัญหาการตีความแห่งบทบัญญัติกฎหมาย และปัญหาการบริหารจัดเก็บภาษีของเทศบาล จากการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวเกิดจากสาเหตุสำคัญ 2 ประการคือ ความบกพร่องของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และการปฏิบัติที่ต่างกันของพนักงานเจ้าหน้าที่และหน่วยงานเทศบาลผู้ใช้บังคับกฎหมาย โดยวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้ศึกษาวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา บนพื้นฐานของหลักเกณฑ์การบริหารภาษีที่ดี และหลักการกระจายอำนาจการปกครองให้กับท้องถิ่น ซึ่งจากการศึกษาพบว่าปัญหาความบกพร่องแห่งบทบัญญัติกฎหมายในกรณีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ควรกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ในการยกเว้นภาษีจากเดิมที่รัฐเป็นผู้กำหนดภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ , กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีให้มีความซัดเจน และแก้ไขอัตราภาษีให้ลอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องส่วนควบ ในกรณีของภาษีบำรุงท้องที่ ควรกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดราคาปานกลางที่ดินและเพดานภาษีให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ และในกรณีของภาษีป้าย ควรเพิ่มการประสานงานและเชื่อมโยงทางข้อมูลกับฝ่ายทะเบียนพาณิชย์ เพื่อควบคุมการติดตั้งป้ายตามที่กฎหมายกำหนด และควรมีการแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับความทันสมัยของเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น และสำหรับปัญหาการปฏิบัติที่ต่างกันของพนักงานเจ้าหน้าที่และหน่วยงานเทศบาลผู้ใช้บังคับกฎหมายนั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับความคิดเห็นและความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่ใช้บังคับแตกต่างกัน จึงควรที่จะกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติและการใช้บังคับกฎหมายให้ เกิดความซัดเจนมากยิ่งขึ้น และควรเพิ่มความรู้ความชำนาญให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่โดยการอบรมตลอดจนจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ละเอียดและชัดเจน
Nowaday , the laws on tax administration of municipal government have some legal problems and obstacles that are not supportive and comfortable for administrating the municipal tax . They creates problems on the interpretation and the problem on collection the municipal tax . The study finds that some legal defects and obstacles arise from two causes. The first is the defects of law. The other is the different operation between the municipal officers and enforcing agencies. This thesis studies, analyses and proposes the ways to corrects those problems on the basis of good tax administration and delegation of administrative power to local government. The study finds the deflects of the provisions on building and land tax . There should be a delegation to the local government in forming on exception to taxes instead of letting state to carry it out under the existing provision. The principle on accessing of annual income should be clearer and a revision to the tax rate should be made to bring it to be in harmony will the economic environment especially those on component. Regarding to the local development tax there should be a principle to fix the medium land price and ceiling land price to suit the economic environment. For the signboard tax a provision for move coordination and link with the commercial registration should be made to control the signboard fixation as governor by the law. Revision should closely take modern technology into consideration. As to the variance of tax officials and municipal government in enforcing the law is a matter of different attitude and comprehension in the law being enforced. Therefore the practice and enforcement of law should be made clearer and tax officials should be equipped with move expertise through training and detailed and comprehensive manuals.


เทศบัญญัติ ภาษี -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ อากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

LOCATIONCALL#STATUS
Law Library : Thesis (4th Floor)K/TH 975 ว574ป 2543CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram