Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorศุทธิมาส คำดี, 2513-
Titleการศึกษาวรรณยุกต์เพื่อการจำแนกสำเนียงของภาษาไทยถิ่นบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี / ศุทธิมาส คำดี = A tonal study to differentiate Banlad accents of Petchaburi province / Suttimas Khumdee
Imprint 2543
Descript ก-ณ, 197 แผ่น : แผนที่, แผนภูมิ

SUMMARY

งาน วิจัยนี้ศึกษาการแปรของวรรณยุกต์ใน ภาษาไทยถิ่นกลางที่พูดในระดับตำบล เพื่อหาคำตอบว่า การวิเคราะห์วรรณยุกต์ในคำพูดต่อเนื่องสามารถแสดงความแตกต่างของภาษาถิ่นในระดับนี้ได้เพียงใด ผู้วิจัยอัดเสียงภาษาบ้านลาดที่พูดในตำบลต่างๆ แล้วเปิดไห้ชาวบ้านลาดจากต่างตำบลฟัง เพื่อหาตำบลที่ใช้สำเนียงแตกต่างกัน พบว่าชาวบ้านลาดจำแนกสำเนียงที่พูดที่ตำบลไร่สะท้อนและตำบลบ้านทานได้มากที่สุด ผู้วิจัยจึงเลือก 2 ตำบลนี้เป็นจุดเก็บข้อมูล ผู้วิจัยคัดเลือกผู้บอกภาษา 3 คน จากแต่ละตำบล เป็นเพศชาย อายุ 40-70 ปี แล้วสัมภาษณ์ผู้บอกภาษาแต่ละคนเกี่ยวกับเรื่องทั่วๆ ไป เป็นเวลาประมาณ 3-5 ชั่วโมง ผู้วิจัยสัมภาษณ์ด้วยตนเองเพราะผู้วิจัยเป็นชาวไรสะท้อนแต่กำเนิด หลังจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลคำชุดเทียบเสียง ซึ่งประกอบด้วยคำ 10 คำ ได้แก่ กา คา ข่า ข้า ค้า ขา ขัด คัด ขาด คาด ด้วยวิธีการให้สัญญาณประจำคำ ผู้บอกภาษาออกเสียงคำชุดเทียบเสียงทั้งหมด 8 รอบ ผู้วิจัยคัดเลือกพยางค์ประเภทต่างๆ จากคำพูดต่อเนื่อง ได้แก่ พยางค์ที่ลงเสียงหนักพิเศษ พยางค์ที่ลงเสียงหนัก และพยางค์ที่ไม่ลงเสียงหนัก ที่ปรากฏในคำ 1 พยางค์ และคำ 2 พยางค์ โดยคัดเลือกพยางค์มาบริบท 5 พยางค์ ผู้วิจัยวิเคราะห์พยางค์เหล่านี้พรอมทั้งคำชุดเทียบเสียง คำละ 5 ครั้ง โดยใช้โปรแกรม WinCECIL จากนั้น จึงแสดงผลและประมวลผลให้เป็นกราฟด้วย Microsoft Excel Version 1997 ในงานวิจัยนี้มีวิธีการนำเสนอกราฟแสดงวรรณยุกต์แบบใหม่ด้วย ภาษาถิ่นย่อยทั้ง 2 สำเนียงที่ศึกษา มี 6 หน่วยเสียงวรรณยุกต์ ผลการวิเคราะห์เชิงกลสัทศาสตร์แสดงว่า ว. 5 จำแนกสำเนียงทั้งสองในทุกบริบท ว. 6 ว.4 และ ว. 3 จำแนก 2 สำเนียง ในบริบทส่วนใหญ่ส่วน ว. 2 และ ว.1 จำแนก 2 สำเนียงเฉพาะในบางบริบทเท่านั้น นอกจากนั้นยังพบว่า ตำแหน่งของกราฟเส้น ของแต่ละหน่วยเสียงวรรณยุกต์เมื่อเปรียบเทียบกับของหน่วยเสียงวรรณยุกต์อื่นๆ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จำแนกสำเนียง 2 สำเนียงนี้ออกจากกันด้วย
This study investigates tonal variation in Central Thai at the level of tambon to find out the extent to which tonal analyis of connected speech could be used to distinguish the varieties at this level. Listening tests were earned out among the inhabitants of Amphoc Banlad, Pctchaburi province. The varieties spoken at tambon Rai Sathon and tambon Ban Than stood out as the most distinctive. Three male speakers 40-70 vcars old from each tambon were interviewed on general subjects for 3-5 hours by the researcher, who also comes from tambon Rai Sathon. At the end of the interview of each informant a tone checklist consisting of 10 words : /kaaA2, khaaA4, khaaBl, khaaCl, khaaC4, khaaAl, khatDSl. khatDS4, khaatDLl, khaatDL4/ were elicited using the cue card technique. Eight rounds of the checklist were recorded. The following types of syllables were selected from the connected speech data : prominently stressed syllables, stressed syllables, and unstressed syllables in monosyllabic as well as disyllabic words - live syllables in each type. These syllables together with live tokens of each word in the tone checklist were analysed using WinCECIL. Microsoft Excel Version 1997 was used to process the data and produce line graphs. A new method of tonal presentation is purposed in this study. The two varieties under study have six tones. The graphs show that fifth tone distinguishes the two varieties in all contexts; the third, the fourth, and the sixth tones in the majority of contexts; the first and the second tones only in some contexts. The position of the line graph of each tone in relationship to those of the other tones is also a factor that distinguishes the two varieties.


ภาษาไทย -- เสียงวรรณยุกต์ ภาษาไทย -- ภาษาถิ่น

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : Thesisวพ. ภาษาศาสตร์LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram