Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorเยาวลักษณ์ โชคถาวร, 2519-
Titleประชากรแฝงในพื้นที่เขตเมืองชั้นใน เขตต่อเมือง และเขตชานเมืองของกรุงเทพมหานคร / เยาวลักษณ์ โชคถาวร = Non-registered population in the inner city, the urban fringe and the suburb of Bangkok Metropolis /Yaowalak Chokthavorn
Imprint 2543
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5781
Descript ก-ฌ, 108 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

SUMMARY

วิทยานิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบลักษณะของประชากรแฝงที่เข้ามาทำกิจกรรมในพื้นที่เขตเมืองชั้นใน เขตต่อเมือง และเขตชานเมืองของกรุงเทพมหานคร ใช้พื้นที่ศึกษาเขตพญาไท เขตลาดพร้าว และเขตมีนบุรีเป็นตัวแทน ตามลำดับ โดยมีแนวเหตุผลว่า ลักษณะประชากรแฝงในเขตเมืองแต่ละชั้นมีความแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของการเข้ามาทำกิจกรรมในกรุงเทพมหานคร ตลอดจนสภาพของแต่ละพื้นที่ว่ามีกิจกรรมหรืองานรองรับมากน้อยเท่าใด ผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวประชากรแฝงในพื้นที่ศึกษาเขตละ 300 ชุด โดยศึกษาตัวแปร 14 ตัว คือ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ ที่อยู่ตามทะเบียนที่อยู่อาศัยจริง วัตถุประสงค์การเข้ามา การทำกิจกรรมในการใช้ที่ดินประเภทต่างๆ พาหนะ เวลาเดินทางไปเรียนหรือทำงาน เวลาที่ใช้ในการเดินทางไป เวลาเดินทางกลับที่พัก และเวลาที่ใช้ในการเดินทางกลับ ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะประชากรแฝงในแต่ละพื้นที่ไม่แตกต่างกันนัก โดยมีสัดส่วนเพศชายใกล้เคียงกันกับเพศหญิง และมีช่วงอายุอยู่ในกลุ่มวัยกำลังแรงงาน (14-59 ปี) เกือบทั้งสิ้น ประชากรแฝงส่วนใหญ่ของทั้ง 3 เขต มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศและประกอบอาชีพรับจ้างหน่วยงานเอกชนหรือทั่วไปมากที่สุด ส่วนใหญ่มีรายได้ไม่สูงนักคือ ต่ำกว่า 5,000-10,000 บาท ต่อเดือน ประชากรแฝงส่วนใหญ่ที่เดินทางเข้ามากรุงเทพมหานครเป็นผู้ย้ายถิ่นที่เดินทางเข้ามากรุงเทพมหานครเพื่อทำงานประจำและอยู่ในการใช้ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมซึ่งอยู่ในแต่ละเขตเมือง ประชากรแฝงเหล่านี้จะมีที่พักอาศัยอยู่ใกล้กับที่ทำงานหรือที่ทำกิจกรรมระหว่างวันของตน และใช้เวลาเดินทางไปกลับระหว่างที่พักอาศัยและที่ทำงานน้อยกว่า 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง โดยมีเวลาเดินทางไป-กลับกระจัดกระจายทั้งในช่วงเช้าและเย็น
This research has an objective for studies and compares characteristics of non-registered population that have activities in the inner city, the urban fringe and the suburb of Bangkok Metropolis. The study areas are Payatai district, Lad Prow district and Meenburi district. The reason for the research is characteristics of non-registered population have a different objective for have activities in the Bangkok Metropolis in each areas. And condition of each areas have how many activities for support them. Researcher collect data from random sampling non-registered population in each study areas 300 set. By means of studies 14 variables are gender, age, education, income, occupation, register residential area, real residential area, objective for come in to Bangkok, activities in land uses, transportation, time to go out for work, time to use for go out, time to go back to residential place, time to use for go back. The research study show that characteristics of non-registered population are not different ineach areas. The ratio of male and female are similarly. And range of their age is age of labour, its between 14 to 59 years. Non-registered population of three areas have birth town in northeast of Thailand. They work with private organization and general labour work. Most of them do not have high income, its range between lower than 5,000 to 10,000 baht per month. They come in to Bangkok to relocate for permanent work and live in commercial land use in each areas. They usually live near their work place or place that they do activities during day. And they use time for travel between live place and work place is range between lower than 30 minutes to 1 hour by a time for round trip are spread in both morning and eventing.


ประชากรแฝง ความหนาแน่นของประชากร -- ไทย -- กรุงเทพฯ เมือง -- การเจริญเติบโต พญาไท (กรุงเทพฯ) ลาดพร้าว (กรุงเทพฯ) มีนบุรี (กรุงเทพฯ)

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library @ Chamchuri 10 : Thesis431108LIB USE ONLY
Arts Library : Thesisวพ. ภูมิศาสตร์LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram