Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ
Titleสถิติเพื่อนักบริหาร / ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ
Imprint [กรุงเทพฯ] : สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ, 2544
Edition พิมพ์ครั้งที่ 6-7
Descript 487 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม

CONTENT

ความรู้เบื้องต้นในการศึกษาสถิติศาสตร์ -- การเก็บรวรวมข้อมูล -- การนำเสนอข้อมูล -- การวิเคราะห์ข้อมูล -- การพรรณนาข้อมูลโดยการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง -- การพรรณนาข้อมูลโดยการวัดการกระจาย -- การพรรณนาข้อมูลโดยการวัดความสัมพันธ์ -- การแปลงจากการพรรณนาสู่การอนุมานหรือการสรุปอ้างอิง -- การวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงอนุมานหรือสรุปอ้างอิง -- การประมาณค่าพารามิเตอร์ของประชากร -- การทดสอบสมมติฐานเพื่ออนุมานหรืออ้างอิง เมื่อศึกษาหนึ่งกลุ่มตัวอย่าง -- การทดสอบสมมติฐานเพื่ออนุมานหรืออ้างอิง เมื่อศึกษาสองกลุ่มตัวอย่าง -- การทดสอบสมมติฐานเพื่ออนุมานหรืออ้างอิง เมื่อศึกษา 3 กลุ่มตัวอย่างขึ้นไป -- การทดสอบสมมติฐานเพื่ออนุมานหรือสรุปอ้างอิง เกี่ยวกับค่าความสัมพันธ์ -- การแปลความหมายและนำไปใช้ในการตัดสินใจ/กำหนดนโยบาย


สถิติ สถิติวิเคราะห์ สถิติศาสตร์

LOCATIONCALL#STATUS
Political Science Library : Chula Collectionร 52 0413LIB USE ONLY
Central Library (4th Floor)519.5 ช445สถ 2544CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)519.5 ช445สถ 2544CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collectionร 15 009949 2544LIB USE ONLY
Political Science Library519.5 ช445สบ 2544CHECK SHELVES
Political Science Library519.5 ช445สบ 2544CHECK SHELVES
Political Science Library519.5 ช445สบ 2544CHECK SHELVES
Education Library519.5 ช116ส1CHECK SHELVES
Chula Business School Library519.5 ช445ส 2544CHECK SHELVES
Chula Business School Library519.5 ช445ส 2544CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram