Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorนิรมล ยุวนบุณย์
Titleโครงการ ปลูกความหลากหลายให้งอกงาม : กรณีศึกษาและการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเกษตรกรและชุมชน เกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนา พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ระดับประเทศ : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย เครือข่ายสิทธิภูมิปัญญาไทย (BIOTHAI) ; นิรมล ยุวนบุณย์ หัวหน้าโครงการ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544
Descript 389 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม

CONTENT

ความหลากหลายในไร่หมุนเวียน -- ความหลากหลายของพันธุ์ข้าวของคนกะเหรี่ยงทุ่งใหญ่ -- ความหลากหลายของพันธุ์ข้าวไร่พื้นบ้านอีสานในพื้นที่สูงเทือกเขาเพชรบูรณ์ -- ความหลากหลายของพันธุกรรมข้าวพื้นบ้านบริเวณพื้นราบภาคอีสาน -- พันธุ์ข้าวพื้นบ้านในข้าวนาทาม -- ความหลายหลายทางพันธุกรรมของข้าวขึ้นน้ำภาคกลาง -- ข้าวคือชีวิต : กรณีศึกษาข้าวพื้นบ้านพัทลุง -- สวนเมี่ยงผสมผสาน รูปแบบผสมผสานบนที่สูง -- ความหลากหลายในสวนผสมผสานคลองกระจง อ. สวรรคโลก จ. สุโขทัย -- สืบสายพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านไทย -- ตะกร้าผลไม้ของแม่กลอง -- ความหลากหลายทางชีวภาพในสวนสมรมชุมชนคีรีวง -- ผักพื้นบ้านและเกษตรกรรมอินทรีย์ของนายพนมกร-นางพวงทอง นามจันทร์ -- การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายพืชสมุนไพรอีสาน -- ผักพื้นบ้านในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนที่ลุ่มน้ำปากพนัง -- ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าบุ่งป่าทาม ลุ่มน้ำมูลตอนกลาง -- ชุมชนกับการกจัดการป่าพรุคันธุลี -- ความหลายหลายของพันธุ์ปลาและวิถีชีวิตการหาปลาชุมชนลุ่มน้ำสงคราม -- ชุมชนชาวประมงพื้นบ้านอันดามันกับการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ -- พุทธเกษตรกรรมกับความหลากหลายทางชีวภาพ -- ไก่พื้นเมืองในวิถีชุมชน


ความหลากหลายทางชีวภาพ ข้าว -- พันธุ์ ผักพื้นบ้าน สมุนไพร พื้นที่ชุ่มน้ำ ประมงพื้นบ้าน ไก่ -- พันธุ์พื้นเมือง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)576.5 น645คCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram