Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorสมคิด บางโม
Titleภาษีอากรธุรกิจ / สมคิด บางโม
Imprint กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2544
Edition พิมพ์ครั้งที่ 7 ปรับปรุงใหม่
Descript 454 หน้า ; 26 ซม

CONTENT

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร ; ลักษณะของภาษีอากรที่ดี ; โครงสร้างของภาษีอากร ; การจำแนกประเภทภาษี ; การหลบหนีภาษีอากรและการหลีกเลี่ยงภาษีอากร ; รายรับและรายจ่ายของรัฐบาล -- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา : เงินได้พึงประเมิน ; การหักค่าใช้จ่าย ; การหักค่าลดหย่อน ; อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ; การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา -- การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา : การหักภาษี ณ ที่จ่าย ; การชำระภาษีโดยการประเมินตนเอง ; การชำระภาษีโดยการประเมินของเจ้าพนักงาน ; การขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา -- ภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ : การคำนวณภาษีจากการขายอสังหาริมทรัพย์ ; การจัดเก็บภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ในกรณีต่าง ๆ กรณีที่เจ้าพนักงานประเมินไม่กำหนดราคาขาย -- ภาษีเงินได้นิติบุคคล : ฐานภาษีและอัตราภาษี ; การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิ ; การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากรายรับ ; การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากเงินได้บางประเภท ; การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการจำหน่ายเงินกำไร ; วิธีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล -- ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ : เหตุผลและความจำเป็นในการนำภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้ในประเทศไทย ; การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ; การคืนภาษี ; การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม -- อากรแสตมป์ -- ภาษีศุลกากร : การจัดเก็บภาษีศุลกากร ; อัตราภาษีศุลกากร ; พิกัดอัตราศุลกากร -- ภาษีสรรพสามิต : สินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต ; การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ; การจดทะเบียนสรรพสามิต -- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน : ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี ; ผู้มีหน้าที่เสียภาษี -- ภาษีบำรุงท้องที่ : ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี ; ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ; การลดหย่อนภาษี -- ภาษีป้าย : ป้ายที่ได้รับการยกเว้นภาษี ; การประเมินและการชำระภาษีป้าย -- การอุทธรณ์ภาษีและปัญหาภาษีอากร


ภาษี อากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ อากรสรรพสามิต ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีทรัพย์สิน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)336.22 ส234ภ 2544CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)336.22 ส234ภ 2544CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 975 ส234ภ 2544CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram