Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleรวมบทความวิชาการทางการพัฒนาสังคม / สุรสิทธิ์ วชิรขจร: บรรณาธิการ
Imprint กรุงเทพฯ : คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2544
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 363 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

CONTENT

แนวคิดบางประการในการพัฒนาสังคม / สนิท สมัครการ -- การนับถือพุทธศาสนากับคุณภาพชีวิต การทำงานของครูไทยในปัจจุบัน / ดวงเดือน พันธุมนาวิน -- กลยุทธ์ในการใช้โปรแกรม SPSS ให้มีประสิทธิภาพ -- ข้อเสนอแนวทางในการประเมินผลการปฏิรูปการศึกษา / สุภา กีร์ติบุตร -- ความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงของระบบอุปถัมภ์เป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมในสังคมไทย / สุพรรณี ไชยอำพร -- การกำหนดนโยบายสาธารณะของไทย : ความหมายปัจจัยแวดล้อม องค์กรที่เกี่ยวข้อง และนโยบายสาธารณะที่สำคัญของประเทศ / สุรสิทธิ์ วชิรขจร -- ภาวะการหางานทำ และปรับตัวของผู้อยู่ในวัยทำงานในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ / แตงอ่อน มั่นใจตน -- การเปลี่ยนแปลงฐานะทางสังคมของสตรีไทย / สินี กมลนาวิน


ระบบอุปถัมภ์ -- ไทย การหางาน การพัฒนาสังคม เอสพีเอสเอส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) สตรี -- ไทย การปฏิรูปการศึกษา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)300 ร156CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram