Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorการสัมมนาวิชาการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ (2544 : กรุงเทพฯ)
Titleโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ : รายงานการสัมมนาวิชาการ วันที่ 3-5 เมษายน 2544 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ = Emerging and Re-emerging infectious diseases / กรมควบคุมโรคติดต่อ ; บรรณาธิการโดย: ยง ภู่วรวรรณ ... [และคนอื่น ๆ]
Imprint กรุงเทพฯ : กรม, 2544
Descript 367 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 30 ซม

CONTENT

นโยบายการเตรียมพร้อมรับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ / สมทรง รักษ์เผ่า -- Global emerging infectious diseases threats / F.X.Meslin, Y.J.Lo -- Emerging zoonoses in pet animal and wildlife / ปานเทพ รัตนากร -- Spatial technology applied to emerging viral diseases forecast and prevention / Phillippe Balbazan และคณะ -- Antimicrobial resistant bacteria : epidemiology, mechanism and clinical management / สมศักดิ์ โล่ห์เลขา -- การเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ / สุรางค์ เดชศิริเลิศ -- การติดตามเชื้อดื้อยาของโรคอาหารเป็นพิษ / ธงชัย เฉลิมชัยกิจ -- รายงานการดื้อยาของเชื้อซัลโมเนลลาและเชื้ออี โคไล ที่แยกได้จากอวัยวะสุกร ไก่ และเป็ด / วัลลภา หนุนภักดี, พัชรี ทองคำคูณ -- ปัญหาเชื้อดื้อยาในทางปศุสัตว์ / ศศิธร คณะรัตน์ -- Influenza / ประเสริฐ ทองเจริญ -- สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่และการเฝ้าระวังตัวเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ปี 2000 / ปราณี ธวัชสุภา -- Avian Influenza / วันทนีย์ กัลลประวิทธิ์ -- Enterovirus 71 / ทวี โชติพิทยสุนนท์ -- การเฝ้าระวัง Enterovirus 71 / เยาวภา พงษ์สุวรรณ -- Diarrheal diseases / วันดี วราวิทย์ -- ไวรัสตับอักเสบในศตรรษใหม่ / ยง ภู่วรวรรณ -- Undate on melioidosis / วิษณุ ธรรมลิขิตกุล -- Outbreak of legionnaires' disease and cooling tower hazards / ไพรัช ศรีไสว -- การตรวจวินิจฉัย Legionella ทางห้องปฏิบัติการ / วันทนา ปวิณกิตติพร -- ระบาดวิทยาโรคไข้กาฬหลังแอ่น / สุริยะ คูหะรัตน์, สมบุญ เสนาะเสียง -- Pathogenic free - living amoebae / ดาราวรรณ วนะชีวนาวิน -- Anthrax / ธีระ ศิริสันทนะ -- Rickettesial diseases / ขจรศักดิ์ ศิลปโภชากุล -- Scrub typhus in the Western Pacific region / ขจรศักดิ์ ศิลปโภชากุล -- Leptospirosis and hantavirus infection / ยุพิน ศุพทธมงคล -- Variant creutzfeldt-Jakob disease / ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา -- Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) / ลัดดาวัลย์ รัตนนคร -- โรคเท้าช้าง (Filariasis) / สุวิช ธรรมปาโล -- โรคลิชมาเนีย (Leishmaniasis) / สุวิช ธรรมปาโล -- การเฝ้าระวังโรคพยาธิใบไม้เลือดในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในประเทศไทย / ประภาศรี จงสุขสันติกุล -- Emerging infectious diseases acquired from international transport / วินัย วุตติวิโรจน์ฐ พรรณวดี วงศ์มาก -- Laboratroy tools for emerging infectious diseases / ประเสริฐ เอื้อวรากุล -- การเฝ้าระวังและสอบสวนโรคกลุ่มอาการไข้สมองอักเสบ / ประวิทย์ ชุมเกษียร -- Preparedness for nipah virus in Thailand / วันทนีย์ กัลลประวิทธ์


โรค -- การดูแลและรักษา -- การประชุม โรค -- การป้องกันและควบคุม -- การประชุม โรคติดต่อ -- การป้องกันและควบคุม -- การประชุม โรคติดเชื้อ โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ โรคติดต่อ Communicable diseases

LOCATIONCALL#STATUS
Veterinary Science LibrarySF781 .ก525 2544CHECK SHELVES
Veterinary Science LibrarySF781 .ก525 2544CHECK SHELVES
Veterinary Science LibrarySF781 .ก525 2544CHECK SHELVES
Veterinary Science LibrarySF781 .ก525 2544CHECK SHELVES
Veterinary Science LibrarySF781 .ก525 2544CHECK SHELVES
Veterinary Science LibrarySF781 .ก252 2544CHECK SHELVES
College of Public Health Sciences LibraryRA648.6 .ร924ร 2544CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)616.9 ก525รCHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)616.9 ก525รCHECK SHELVES
Medicine LibraryWC100 ร525ร 2544CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram