Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorชญานิศ ภาชีรัตน์
Titleอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับสถาบันการเงิน : ศึกษากรณีเปรียบเทียบมาตรการในการบังคับใช้กฎหมาย ของต่างประเทศและประเทศไทย / ร้อยตำรวจโทหญิง ชญานิศ ภาชีรัตน์ = Economic crime involving financial institutions : a comparatives study of legal measures between foreign countries and Thailand / PoL.Lt. Chayanid Pacheerat
Imprint 2543
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9740
Descript ก-ญ, 242 แผ่น : แผนภูมิ

SUMMARY

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม จากรายงานของสถาบันวิจัยว่าด้วยการป้องกันสังคมของสหประชาชาติ เรื่องวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและอาชญากรรม ได้ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบอย่างกว้างขวาง อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันมีการพัฒนาก้าวหน้าในด้านการธุรกิจ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง มีการประกอบธุรกิจในลักษณะที่สลับซับซ้อน ทำให้รูปแบบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจประเภทนี้ ยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้นเป็นเงาตามตัว กอรปกับผู้กระทำความผิดลักษณะนี้ มักจะเป็นผู้มีอิทธิพลในวงการธุรกิจและการเมือง ก่อให้เกิดกรณีกฎหมายที่มีอยู่ ไม่สามารถบังคับใช้กับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทุกกรณีอย่างครอบคลุม มีการอาศัยช่องว่างกฎหมายเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และมีการหลบเลี่ยงมาตรการทางกฎหมายได้ ซึ่งจะเห็นได้จากการที่บ้านเมืองมีปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ เกิดปัญหาการว่างงานอย่างกว้างขวาง เนื่องจากสถาบันการเงิน เป็นธุรกิจการให้บริการทางการเงิน โดยการบริหารผ่านทางคณะผู้บริหารของสถาบันการเงินนั้นๆ ได้เจริญก้าวหน้าพัฒนารูปแบบของการให้บริการต่างๆ อย่างไม่หยุดยั้งตามความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ เมื่อธุรกิจให้บริการนี้ได้พัฒนาไปโดยไม่หยุดยั้งเช่นนี้ ก็จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบกติกา ให้สามารถควบคุมดูแลไม่ให้สถาบันการเงิน หรือผู้บริหารของสถาบันการเงิน อาศัยความล้าหลังของกฎหมายหรือช่องว่างของกฎหมาย แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ผู้เขียนได้ศึกษาถึง มาตรการในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจของต่างประเทศ ทั้งประเทศในระบบคอมมอนลอว์ และระบบซีวิลลอว์ และศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายของไทย ที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ พร้อมได้วิเคราะห์เสนอมาตรการ ที่ควรนำมาใช้เพิ่มเติมเกียวกับอาชญากรรมประเภทนี้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดสัมฤทธิผลในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับอาชญากรรมประเภทนี้ได้อย่างแท้จริง
"Economic Crime" is the fruit of technology, economic, and social changing. From the report of Research Institution of United Nation on Social Protection concerning about Economic and Crime Crisis which receive widely effect from the changing of economic and social especially in the present society which is said to be developed from business, industrial and technology these effect to the type of crimes as well, moreover in the case of the wrongdoers are influential persons or politicians enforcing law on these persons usually cannot succeed. The reasons are that such persons try to find the gab of law to fulfill their benefit. Furthermore, the more economic crises the more jobless workers. Considering on the financial institution, the development of financial institutions are also concerned with the development of economic of the country and it is also necessary to develop the measures to control the financial institution and executives of financial institution who try to get benefit from unclear law. This thesis focuses on studying the measures for law enforcement concerning Economic Crime in foreign countries both Common Law System and Civil Law System countries and also study on the problems in enforcing law of economic crime in Thailand for improving the legal measures for achieving the sufficiency of law enforcement in the said crime


อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงิน วิกฤตการณ์การเงิน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library @ Chamchuri 10 : Thesis430381LIB USE ONLY
Law Library : Thesis (4th Floor)K/TH 890 ช112อ 2543CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram