Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorสุวัสดี โภชน์พันธุ์, 2517-
Titleเทศบาลและผลกระทบต่ออำนาจท้องถิ่น พ.ศ. 2476-2500 / สุวัสดี โภชน์พันธุ์ = Municipality and its impacts on local power, 1933-1957 / Suwasadee Photpun
Imprint 2543
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/64354
Descript [11], 206 แผ่น : แผนภูมิ

SUMMARY

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทราบถึงวิวัฒนาการ องค์ประกอบทางกายภาพที่สำคัญ สภาพทั่วไป แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของเมืองเก่านครศรีธรรมราช พร้อมทั้งเสนอแนวทางการอนุรักษ์เมืองเก่า นครศรีธรรมราชให้เป็นย่านประวัติศาสตร์ และเป็นที่ตั้งของโบราณสถาน แหล่งศิลปกรรมสำคัญที่มีคุณค่า และ แสดงถึงเอกลักษณ์ของเมืองนครศรีธรรมราช ให้มีความสอดคล้องกับสภาพการพัฒนาเมืองนครศรีธรรมราชใน บริเวณอื่นๆ โดยพื้นที่ศึกษามีอาณาเขตครอบคลุมเขตการปกครอง 3 ตำบล คือ ตำบลในเมือง ตำบลคลัง และ ตำบลท่าวัง จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า เมืองเก่านครศรีธรรมราชมีวิวัฒนาการการตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนมานาน บนที่ราบตามแนวสันทราย มีพัฒนาการของเมืองมาโดยตลอดดังนี้คือ บ้านท่าเรือ เมืองพระเวียงในสมัยศรีวิชัย เมืองเก่านครศรีธรรมราชในสมัยสุโขทัย และเมืองนครศรีธรรมราชในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแหล่งโบราณสถาน ที่ตั้ง สถาปัตยกรรม และแหล่งศิลปกรรมที่สำคัญและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อยู่มากมาย เมืองนครศรีธรรมราชมี ลักษณะการโยกย้ายและขยายตัวของเมืองขึ้นมาทางเหนือ จนปัจจุบันเมืองมีแนวโน้มการขยายตัวออกไปทาง ด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกตามโครงข่ายคมนาคมที่ได้รับการพัฒนา ในระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมาเมือง นครศรีธรรมราชเติบโตขึ้นตามการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลให้เมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทาง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้เกิดปัญหาและกระทบต่อคุณค่าและเอกลักษณ์ ของเมืองเก่านครศรีธรรมราช ดังนั้นจึงได้เสนอแนะแนวทางการอนุรักษ์เมืองเก่านครศรีธรรมราช โดยแบ่งระดับของการอนุรักษ์เป็น 3 บริเวณ คือ พื้นที่อนุรักษ์เพื่อคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม และการพักอาศัย พื้นที่อนุรักษ์เพื่อการพักอาศัยกึ่งพาณิชย์ พื้นที่รองรับการพัฒนาและการขยายตัวของชุมชนเมือง ตามลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ สภาพปัญหาและ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง การแบ่งดังกล่าวช่วยให้มีความเป็นไปได้ในการดำเนินการอนุรักษ์เมืองเก่า นครศรีธรรมราชอย่างเหมาะสม โดยไม่เกิดเป็นปัญหากับการพัฒนาเมืองนครศรีธรรมราชในบริเวณอื่นๆ รวมถึง สามารถดำรงรักษาคุณค่าความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองนครศรีธรรมราชไว้ได้
This research aimed to know an evolution, major physical factors, existing situation, trend, and changes of Nakhon Si Thammarat Old Town including to propose a guideline to conserve it as a historical district and to be the location of the ancient places, the important sources of arts and reveal a unique of Nakhon Si Thammarat in accordance with the development in its another area. The study area covered 3 sub-district ; Nai Muang sub-district, Klang sub-district and Tha Wang sub-district. The analysis shows that Nakhon Si Thammarat old town evolved as a community on the plain along sand ridge. The evolution started at Ban Tha Rua and Muang Pra Wieng in Sri Wichai Period, Nakhon Si Thammarat old town in Sukhothai Period and present Nakhon Si Thammarat respectively. It is both the source of abundant ancient places and architectural style and historically valuable source of arts. Nakhon Si Thammarat evacuated and extended to the north and to other directions to the east and west nowaday following the developed transportation network. Within 40 years Nakhon Si Thammarat has grown up according to the economic development causes the economic, social and cultural changes. These also affect a value and unique of Nakhon Si Thammarat old town. Thererfore a guideline for conservation of Nakhon Si Thammarat old town is proposed. The ngradation of conservation are in 3 areas; the conservation area for quality of life, culture and residence, the conversative area for residential commercial and the available area for development and urban growth following physical existings, problems and changed trend. These suitably support the probable conservation of Nakhon Si Thammarat old town without affecting the development in other areas. It is also maintain a value and unique of Nakhon Si Thammarat city.


เทศบาล -- ไทย การปกครองท้องถิ่น -- ไทย ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- 2475-2500

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : Thesisวพ. ประวัติศาสตร์LIB USE ONLY
Arts Library : Thesisวพ. ประวัติศาสตร์CATALOGINGLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram