Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorเกรียงไกร ทวีโชติกิจเจริญ, 2519-
Titleแนวโน้มหนังสือพิมพ์ออนไลน์ในประเทศไทย / เกรียงไกร ทวีโชติกิจเจริญ = Trends of online newspapers in Thailand / Kriengkrai Thawechotkitcharoen
Imprint 2543
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/64218
Descript [20], 339 แผ่น : ภาพประกอบ

SUMMARY

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีเป้าหมายที่จะศึกษาลักษณะเนื้อหา,กลุ่มผู้อ่าน และคาดการณ์แนวโน้มของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ในประเทศไทย ผลการวิจัยในครั้งนี้ พบว่าเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ส่วนใหญ่นำมาจากหนังสือ พิมพ์ในรูปแบบเล่ม และไม่มีการปรับเปลี่ยนเพื่อนำเสนอบนหนังสือพิมพ์ออนไลน์ นอกจากนั้นหนังสือพิมพ์ออนไลน์ยังไม่สนใจในการใช้สื่อปฏิสัมพันธ์มาช่วยในการสนับสนุนหรือพัฒนาการรายงานข่าว และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่านมากนัก ส่วนผลการสำรวจกลุ่มผู้อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ พบว่าผู้อ่านส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นักศึกษา,การศึกษาสูง,อาศัยในต่างประเทศ และสนใจในเนื้อหาข่าวบันเทิง,คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต,เศรษฐกิจ,การเมือง และกีฬา นอกจากนั้นผู้อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ค่อนช้างพึงพอใจในการนำเสนอในส่วนเว็บ บอร์ด และการลบทิ้ง/เพิ่มเติมเนื้อหา รวมทั้งข่าวด่วน และผู้อ่านมีความต้องการมากที่สุดในส่วน การให้บริการข่าวสารเฉพาะบุคคล และการเป็นชุมชนออนไลน์ ส่วนผลของแนวโน้มหนังสือพิมพ์ออนไลน์สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มผู้อ่านหนังสือพิมพ์ ออนไลน์มีแนวโน้มที่จะมีการขยายตัวเข้าถึงกลุ่มคนในวงกว้างมากขึ้น เนื่องจากการเติบโตของ จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต รวมทั้งมีการเพิ่มเติมเนื้อหาที่แตกด่างจากในฉบับเล่ม และมีการใช้สื่อป ฏิสัมพันธ์ในการดึงดูดผู้บริโภคให้หันมาอ่านหนังสือพิมพ์ นอกจากนั้นหนังสือพิมพ์ออนไลน์ยังต้องแข่งขันกับสื่อในรูปแบบออนไลน์ และสื่อที่มีอยู่เดิม โดยหนังสือพิมพ์ออนไลน์จะต้องมีการปรับตัวในการแข่งขันโดยการสร้างข้อได้เปรียบเหนือสื่อในรูปแบบเดิมโดยการใช้ศักยภาพของอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยในการนำเสนอเนื้อหาข่าวมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็จะต้องคำนึงถึงคุณภาพและความนำเชื่อถือของข่าวเป็นสำคัญเมื่อต้องแข่งขันกับสื่อในลักษณะออนไลน์ ในขณะเดียวกันรายได้หลักของหนังสือพิมพ์ออนไลน์จะมาจากการโฆษณา โดยมีรายไต้จากการให้บริการฐานข้อมูล,รับสมัครสมาซิก และการให้บริการข่าวสารเฉพาะบุคคลเป็นรายได้รอง ส่วนแนวโน้มทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคือทักษะในด้านการจัดการและปรับเปลี่ยนข้อมูลให้สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของสื่อแต่ละชนิด ขณะที่ปัจจัยทางด้านรัฐบาลเป็นปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของหนังสือพิมพ์ออนไลน์
Moreovers online newspaper readers are somewhat satisfied in webboard, deleting and adding new information and breaking news. And most needed in customize service and online community. And the results of trends of online newspapers in Thailand can summarize that online newspapers readers will expand to the wide ranges of people because the growing of internet users and online newspapers using the potential of internet to develop and support news reporting and interactive with readers. Moreover online newspaper have to compete with online media and traditional media. Whereas advertising will be the main revenue of online newspaper. In the meantime the ability to manage and adapt data to the suitable contents for each medias is the important skill and government is a hinder for the growing of online newspaper in Thailand.


หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ -- ไทย เทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาดอินเตอร์เน็ต

LOCATIONCALL#STATUS
Communication Arts Library : Thesis1429 2543CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram