Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorกรกช อนันตสมบูรณ์, 2519-
Titleหลักสูตรการศึกษาด้านการโฆษณาระดับปริญญาตรี กับความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศไทย / กรกช อนันตสมบูรณ์ = Undergraduate curriculum in advertising and workforce demand in Thailand / Korakod Anantasomboon
Imprint 2543
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5241
Descript ก-ฒ, 239 แผ่น : แผนภูมิ

SUMMARY

ศึกษาโครงสร้างของหลักสูตรด้านการโฆษณาของมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนการโฆษณาเป็นวิชาเอกในระดับปริญญาตรี ศึกษาคุณสมบัติของแรงงานสาขาการโฆษณาตามความต้องการของตลาดแรงงาน ศึกษาความสอดคล้องของคุณสมบัติของแรงงานสาขาการโฆษณาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย กับหลักสูตรการโฆษณา และความต้องการของตลาดแรงงานสาขาโฆษณา และ ศึกษาความสอดคล้องกันระหว่างหลักสูตรในการผลิตบุคลากรสาขาการโฆษณา กับความต้องการของตลาดแรงงานด้านโฆษณา โดยแบ่งวิธีการวิจัยออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จากอาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตรสาขาวิชาการโฆษณาในสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนวิชาการโฆษณาเป็นวิชาเอกในระดับปริญญาตรีจำนวน 20 คน และผู้บริหาร/หัวหน้าแผนกในบริษัทตัวแทนโฆษณาที่ให้บริการการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร จำนวน 25 คน และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยวิธีการสำรวจ จากอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาการโฆษณา ในสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนการโฆษณาเป็นวิชาเอก ในระดับปริญญาตรี จำนวน 59 คน ผู้บริหาร และหัวหน้าแผนกจากบริษัทตัวแทนโฆษณาที่ให้บริการแบบครบวงจร จำนวน 52 คน และนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ที่ศึกษาการโฆษณาเป็นวิชาเอก ในสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนการโฆษณาเป็นวิชาเอก จำนวน 216 คน ผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรการศึกษาทางด้านการโฆษณาในประเทศไทย สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ หลักสูตรที่มุ่งหวังผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ สามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาได้ทุกแขนง และสามารถไปศึกษาต่อได้ และหลักสูตรประเภทที่สอง มุ่งเน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งทางการโฆษณาให้กับบัณฑิต ตามความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งลักษณะของบุคลากรทางด้านการโฆษณา ที่ทางตลาดแรงงานต้องการนั้น บุคลากรจะต้องมีความรู้เรื่องการตลาด การโฆษณา มีทักษะทางภาษาอังกฤษที่ดีใฝ่รู้ กล้าแสดงความคิดเห็น กระตือรือร้น และมีความอดทน นอกจากนี้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรทางด้านการโฆษณา และทักษะของบุคลากรทางด้านการโฆษณานั้น ของกลุ่มตัวอย่างทั้งสามกลุ่ม ไปในทิศทางเดียวกันในขณะที่ กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ที่เป็นอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาการโฆษณา และผู้บริหารบริษัทตัวแทนโฆษณา มีทั้งความคิดเห็นที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน และความคิดเห็นที่เป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม
Examines the undergraduate advertising curriculum structure both in public and private Thai universities, identifies required qualifications of advertising graduates in the workforce, explores the consistency between the required qualification of advertising graduates for universities and those in the workforce and, explores the consistency between the undergraduate advertising curriculum and the workforce demand. Both qualitative and quantitative research methods were used. First, 20 faculty members fully responsible for advertising curriculum both in public and private universities, and 25 executives and supervisors in full service advertising agencies were in-depth interviewed. Then, a survey was conducted with 59 advertising faculty members, 52 advertising executives and supervisors, and 216 senior advertising students. The result showed that there were 2 types of curriculum structures existed : consolidated and specialist. The consolicated one focused on producing graduates who are fully-loaded with general advertising knowledge and, therefore, are able to efficiently work or further their studies. The specialist one aimed at training graduates who are skillful on particular jobs in advertising (e,g, creative, account executive) the academics and the practitioners agreed that advertising graduates should have advertising and marketing knowledge, and proficiency in English communication, as well as possess the following qualifications : eager to learn, outspoken, enthusiastic, and patient. In addition, the quantitative findings indicated that the three parties agreed on details relating to advertising curricula and professional skill required for advertising graduate while the qualitative results showed both agreement and disagreement of advertising faculty and practitioners on various topics discussed.


โฆษณา -- การศึกษาและการสอน หลักสูตร ตลาดแรงงาน อุปสงค์แรงงาน

LOCATIONCALL#STATUS
Communication Arts Library : Thesis1393 2543CHECK SHELVES
Central Library @ Chamchuri 10 : Thesis430087LIB USE ONLY

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram