Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorสมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์
Titleรสนิยม : ภาษาในสังคมไทยยุคบริโภคนิยม / สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์
Imprint กรุงเทพฯ : โครงการหนังสือเล่ม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ, 2544
Descript 231 หน้า. ; 21 ซม

CONTENT

การศึกษา "รสนิยม" ในแนวสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา -- ตามรอยคำ : พัฒนาการทางความหมาย แนวคิดแห่งสังคม -- รสนิยม : กำแพงแห่งสังคม ; การผูกขาดความงาม สัญลักษณ์ทางชนชั้น ; การควบคุมทางการปกครอง ทางเศรษฐกิจ การแบ่งแยกทางสังคมวัฒนธรรมและการครอบงำทางอุดมการณ์ ; ก้าวย่างสู่ความทันสมัย ; การเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ของชนชั้นสูง ; การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ; สัมพันธภาพแห่งชนชั้นแปรผัน : การจัดระเบียบใหม่ของสังคม ; อภิสิทธิ์ในการสั่งสมทุนทางวัฒนธรรม ; การเป็นส่วนหนึ่งของตลาดโลก ; ความเคลื่อนไหวของชนชั้นทางสังคม ; วาทกรรมแห่งชนชั้น ; วรรณกรรมภาพสะท้อนสังคม ; กำเนิดวาทกรรม "รสนิยม" ; ผลของสงครามโลกครั้งที่ 2 -- รสนิยมการแต่งกาย : สื่อภาษาสัญลักษณ์ ; การแต่งกาย ภาพลักษณ์ของสังคม ; สื่อภาษาการแต่งกายในสังคมไทย ; สังคมบริโภคกับความหลากหลายของสัญลักษณ์ -- สื่อมวลชนกับการสร้างความหมายใหม่


ภาษาศาสตร์เชิงสังคมวิทยา ศัพท์บัญญัติ รสนิยม -- แง่สังคมวิทยา รสนิยม -- แง่มานุษยวิทยา วัฒนธรรมมวลชน society culture

LOCATIONCALL#STATUS
Economics Library301.44 ส277ร 2544CHECK SHELVES
Veterinary Science LibraryPL4111 .ส277ร 2544CHECK SHELVES
Sasin Library306.44 ส276ร 2544CHECK SHELVES
Architecture Library (Quiet Zone)301.44 ส231รCHECK SHELVES
Energy Research Institute Library303.4 ส167รCHECK SHELVES
Arts LibraryP40 ส16รCHECK SHELVES
Arts LibraryP40 ส16รCHECK SHELVES
Social Research Institute Library303.4 ส275รLIB USE ONLY
Social Research Institute Library303.4 ส275ร c.2LIB USE ONLY
College of Public Health Sciences LibraryPL4111 ส277ร 2544CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram