Titleรายงานการสัมมนาสมาชิกแพทย์เอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง บทบาทแพทย์ภาคเอกชน ในการวางแผนครอบครัวและพัฒนาสังคม ณโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2529.
Imprint กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์และทำปกเจริญผล 2529.
Descript 68 หน้า. ภาพประกอบ

การวางแผนครอบครัว--สัมมนา. การพัฒนาสังคม. แพทย์.

LOCATIONCALL#STATUS
Population Information Centerท.82/ถ.7/ร/อนLIB USE ONLY