Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleสถิติข้อมูลจังหวัดชายแดนภาคใต้ [Computer file] / ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ; บรรณาธิการ ประสิทธิ์ โอสถานนท์
Imprint [ม.ป.ท.] : ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, 2542
Descript 1 ดิสก์ : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว

SUMMARY

รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดชายแดนภาคใต้ในด้านการเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ


CONTENT

การเมืองการปกครอง: หน่วยการปกครอง ; ประชากร ; สัญลักษณ์และคำขวัญ ; สื่อมวลชน -- ข้อมูลทั่วไป: ที่ตั้งและอาณาเขต ; ขนาด ; ภูมิประเทศ ; ภูมิอากาศ ; ทรัพยากรธรรมชาติ -- ข้อมูลเศรษฐกิจ: ผลิตภัณฑ์มวลรวม ; อาชีพและรายได้เฉลี่ย ; การส่งเสริมการลงทุน ; การเก็บภาษี ; ธนาคารพาณิชย์ ; โรงงานอุตสาหกรรม ; แรงงาน ; ปศุสัตว์ ; ประมง ; พืชเศรษฐกิจ ; การค้าระหว่างประเทศ ; ด่านศุลกากร ; ด่านตรวจคนเข้าเมือง ; การท่องเที่ยว ; นักท่องเที่ยว ; แหล่งท่องเที่ยว -- ข้อมูลสังคม: การศึกษา ; ศาสนา ; การสาธารณสุข ; การพัฒนาคุณภาพชีวิต ; ยาเสพติด ; ประเพณี ศิลป วัฒนธรรม -- ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน: การขนส่งทางบก ; การขนส่งทางน้ำ ; การขนส่งทางอากาศ


การวางแผนพัฒนาจังหวัด การท่องเที่ยว คมนาคม โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การลงทุน ไทย (ภาคใต้) -- การเมืองและการปกครอง ไทย (ภาคใต้) -- ภาวะสังคม ไทย (ภาคใต้) -- ภาวะเศรษฐกิจLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram