Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนที่สู่การพัฒนาอัจฉริยภาพเด็ก
Author โดย อุษณีย์ โพธิสุข
Imprint กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2543
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 143 หน้า : แผนภูมิ ; 21 ซม

CONTENT

ใครคือคนเก่ง? -- จำนวนเด็กที่มีความสามารถพิเศษ -- บุคลิกลักษณะของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ -- ปัจจัยในการสร้างอัจฉริยภาพของมนุษย์ -- การเสาะหาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ -- ประเภทของการเสาะหาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ -- ปัญหาในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ -- การจัดโปรแกรมการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ -- กลยุทธการสอนเด็กที่มีความสามารถพิเศษ -- โครงการตัวอย่าง : โครงการนำร่องศูนย์พัฒนา


เด็กพิเศษ การศึกษาพิเศษ เด็กปัญญาเลิศ -- การศึกษา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)371.95 อ863ผCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)371.95 อ863ผCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram