Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานโดยภาคเอกชน
Author สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน ; บรรณาธิการ, รุจยา ชัชวาลยางกูร ... [และคนอื่นๆ]
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2536
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript ก-ช, 111 หน้า : แผนภูมิ ; 21 ซม

CONTENT

นโยบายรัฐบาลด้านสาธารณสุข -- โครงการกองทุนยาและเวชภัณฑ์ประจำหมู่บ้าน โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับกลุ่ม บริษัทแหลมทองสหการ จำกัด -- โครงการสาธารณสุขมูลฐาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย -- โครงการพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ -- การพัฒนาการประสานงานภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี -- รายชื่อองค์กรภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนศูนย์ ศสมช.ฯ


ความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและภาคเอกชน สาธารณสุขมูลฐาน -- ไทย นโยบายสาธารณสุข -- ไทย ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)362.1 ก493CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram