Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleการบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษาเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
Author โดย ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
Imprint กรุงเทพฯ : ศูนย์ผลิตตำราเรียน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2542
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript ก-จ, 285 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม

CONTENT

การจัดการอาชีวะและเทคนิคศึกษาสาขาช่างอุตสาหกรรม -- การวางแผนกำลังคนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม -- ปัญหาการจัดการอาชีวะและเทคนิคศึกษา -- แนวคิดในการจัดหลักสูตรอาชีวะและเทคนิคศึกษา -- หลักการวิเคราะห์งานอาชีพ -- การจัดองค์การเพื่อบริหารงานบุคคลในสถาบันอาชีวะและเทคนิคศึกษา -- การฝึกอบรมบุคลากรในสถาบันอาชีวะและเทคนิคศึกษา -- การบริหารงานจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ -- จิตวิทยาในการสั่งงาน -- การแก้ปัญหาโดยใช้หลักการวิเคราะห์กรณี -- แนวคิดในการแก้ปัญหาการบริหารงาน


การบริหารการศึกษา อาชีวศึกษา -- การบริหาร

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)370.113 ธ649กCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)370.113 ธ649กCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram