Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนแม่บทอุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร / จัดทำโดยสำนักงานโครงการจัดทำแผนแม่บทและการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงานโครงการจัดทำแผนแม่บทและการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า, [2540?]
Descript 3 เล่ม : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 30 ซม

CONTENT

ล.1: ข้อมูลพื้นฐานแผนแม่บทการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร; ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการจัดทำแผนแม่บทอุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร; ลักษณะทางนิเวศวิทยา; สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม; การท่องเที่ยว นันทนาการ และสื่อความหมายธรรมชาติ; องค์การและการบริหาร; การแบ่งเขตพื้นที่จัดการ -- ล.2: แผนแม่บทการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร -- ล.3: สรุปย่อสำหรับผู้บริหาร


การอนุรักษ์ป่าไม้ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ -- ไทย อุทยานแห่งชาติ -- นโยบายของรัฐ อุทยานแห่งชาติคลองลาน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)363.68 ผค939CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)363.68 ผค939CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)363.68 ผค939CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram