Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนแม่บทอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง / จัดทำโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
Imprint กรุงเทพฯ : สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2540
Descript 3 เล่ม : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ ; 29 ซม

CONTENT

ล.1 แผนแม่บทอุทยานแห่งชาติ ; กรอบการจัดการอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล ; แผนการจัดการอุทยาน ; งบประมาณในการดำเนินงาน ; การนำแผนสู่การปฏิบัติ -- ล.2 ข้อมูลพื้นฐานของอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล ; สภาพโดยทั่วไปของอุทยาน ; การศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคม ; การท่องเที่ยวในเขตอุทยาน ; กฎหมายและองค์กรการบริหารอุทยาน ; สิ่งก่อสร้างและเครื่องมือเครื่องใช้ในการจัดการ -- ล.3 สรุปย่อสำหรับผู้บริหาร


การอนุรักษ์ป่าไม้ อุทยานแห่งชาติ -- นโยบายของรัฐ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ -- ไทย อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)363.68 ผด939CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)363.68 ผด939CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)363.68 ผด939CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request




Location



Office of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram