Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนแม่บทการจัดการพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยง-ภูทอง จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิถต์ / โดย ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Imprint เชียงใหม่ : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540
Descript 3 เล่ม : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ ; 30 ซม

CONTENT

ล.1: ข้อมูลพื้นฐานของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยง-ภูทอง ; ลักษณะทางกายภาพ ; ข้อมูลทางสังคม วัฒนธรรม และการใช้ที่ดินของประชากรในพื้นที่ ; องค์กรบริหารและกฎหมาย ; สภาพปัญหาของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยว-ภูทอง -- ล.2: กรอบการจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยง-ภูทอง ; แผนการจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยง-ภูทอง พ.ศ. 2541-2545 ; แผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ; แผนการป้องกัน ; แผนการศึกษาวิจัย ; แผนการจัดการและปรับปรุงชุมชนในและรอบพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ ; แผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ; แผนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ; แผนการบำรุงรักษาและจัดหาสิ่งก่อสร้างและเครื่องมือเครื่องใช้ ; แผนการพัฒนาระบบบริหาร -- ล.3: สรุปย่อสำหรับผู้บริหาร


เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยง-ภูทอง การอนุรักษ์สัตว์ป่า -- นโยบายของรัฐ การอนุรักษ์สัตว์ป่า -- ไทย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ -- ไทย นโยบายสิ่งแวดล้อม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)333.9516 ผภ939CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)333.9516 ผภ939CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)333.9516 ผภ939CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram