Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนแม่บทอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จังหวัดพังงา / จัดทำโดย สำนักงานโครงการจัดทำแผนแม่บทและการจัดการ พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงานโครงการจัดทำแผนแม่บทและการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า, [2540?]
Descript 3 เล่ม : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ ; 29 ซม

CONTENT

ล.1 ข้อมูลพื้นฐานของอุทยานแห่งชาติ ; ลักษณะทางนิเวศวิทยา ; สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ; การท่องเที่ยว นันทนาการ และการสื่อความหมายธรรมชาติ ; องค์กรการบริหารอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ; การแบ่งเขตการจัดการ -- ล.2 ข้อมูลสำหรับแผนแม่บทอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ; แผน ; แผนการจัดการ ; แผนการดำเนินงาน -- ล.3 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร


การอนุรักษ์ป่าไม้ อุทยานแห่งชาติ -- นโยบายของรัฐ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ -- ไทย อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)363.68 ผอ939CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)363.68 ผอ939CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)363.68 ผอ939CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram