Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนแม่บทอุทยานแห่งชาติภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
Author จัดทำโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
Imprint กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2541
Descript 3 เล่ม : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 30 ซม

CONTENT

ล.1: แผนแม่บท อุทยานแห่งชาติภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น; กรอบการจัดการอุทยานแห่งชาติภูเวียง; แผนการจัดการอุทยานแห่งชาติภูเวียง; งบประมาณในการดำเนินงาน; การนำแผนสู่การปฏิบัติ -- ล.2: ข้อมูลพื้นฐานอุทยานแห่งชาติภูเวียง; สภาพโดยทั่วไปของอุทยานแห่งชาติภูเวียง; การศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคม; การท่องเที่ยว-นันทนาการในเขตอุทยานแห่งชาติภูเวียง; กฎหมายอละองค์กรการบริหารอุทยานแห่งชาติภูเวียง; สิ่งก่อสร้างและเครื่องมือเครื่องใช้ในการจัดการอุทยานแห่งชาติภูเวียง; การแบ่งเขตพื้นที่จัดการ -- ล.3: สรุปย่อสำหรับผู้บริหาร


การอนุรักษ์ป่าไม้ อุทยานแห่งชาติ -- นโยบายของรัฐ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ -- ไทย อุทยานแห่งชาติภูเวียง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)363.68 ผภ939CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)363.68 ผภ939CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)363.68 ผภ939CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram