Titleแนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล / อภิญญา เพียรพิจารณ์, บรรณาธิการ
Imprint กรุงเทพฯ : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข, 2540
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 485 หน้า: ภาพประกอบ ; 26 ซม

CONTENT

การดูลช่วยเหลือป้องกันบุคคลที่ได้รับภยันตราย--บทบาทความรับผิดชอบของพยาบาลในการดูแลช่วยเหลือ ป้องกันผู้ที่ได้รับภยันตราย--ประเภทของภยันตรายและบทบาทความรับผิดชอบของพยาบาลในการช่วยเหลือเบื้องต้น--ทักษะในการปฐมพยาบาล--การดูแลช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหาเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร--ความต้องการอาหารแต่ละวัย--บทบาทหน้าที่ของพยาบาลในการดูแลบุคคลให้ได้รับอาหารตามสภาพแต่ละคน--การเตรียมผู้ป่วยเพื่อรับประทานอาหาร--วิธีการให้อาหารแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาในการรับประทานอาหาร--การดูแลผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้--ข้อบ่งชี้สำหรับการให้อาหารทางสายให้อาหาร--อาหารที่ให้ทางสายให้อาหาร--ข้อควรปฏิบัติในระหว่างการให้อาหารทางสายให้อาหาร--ภาวะแทรกซ้อนจากการให้อาหารทางสายให้อาหาร--สรุปการประเมินผลภายหลังให้อาหาร--การให้ความรู้แก่บุคคลเกี่ยวกับการบริหารยา--พื้นฐานทางเภสัชวิทยา--สิทธิทางกฏหมายของพยาบาลเกี่ยวกับการใช้ยา--ระบบการตวงวัดยา--บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของทีมสุขภาพในการให้ยา--ระบบการนจัดเก็บยา--การคำนวณขนาดยา--ความปลอดภัยในการเตรียมยา--การเสื่อมและหมดอายุของยา--ทางและวิธีให้ยา--การนำกระบวนการพยาบาลใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับยา--การให้ยาทางปาก--การให้ยาทางสายยาง--การให้ยาโดยวิธีการสูดดม--การเหน็บยาทางช่องคลอด--การให้ยาเฉพาะที่บริเวณผิวหนัง--การหยอดยาทางหู--การหยอดยาทางจมูก--การฉีดยา--อันตรายที่เกิดจากการฉีดยา--เครื่องใช้ในการฉีดยา--การฉดียาเข้าชั้นผิวหนัง--การฉีดยาเข้าชั้นกล้ามเนื้อ--การฉีดยาเข้าชั้นกล้ามเนื้อ วิธีซิกแซกการให้สารละลายหลอดโลหิตดำ--การให้ยาทางหลอดโลหิตดำ--การให้เลือด--การดูแลช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหาเกี่ยวกับการขับถ่ายอุจจาระ--การประเมินการขับถ่ายอุจจาระ--การสังเกตุลักษณะของอุจจาระ--ปัญหาที่พบบ่อยเกี่ยวกับการขับถ่ายอุจจาระและแนวทางช่วยเหลือ--หลักทั่วไปและข้อคำนึงในการสวนอุจจาระ--การใช้กระบวนการการพยาบาลช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาการขับถ่ายอุจจาระ--การดูแช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหาเกี่ยวกับการขัยถ่ายปัสสาวะ--ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการขับถ่ายปัสสาวะ--การประเมินการทำหน้าที่ของระบบขัยถ่ายปัสสาวะ--การประเมินแบบแผนสุขภาพและความเจ็บป่วย--ปัญหาการขัยถ่าย--การช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการขับถ่ายปัสสาวะ--การดูแลผู้ที่สวนปัสสาวะค้างไว้--การถอดสายสวนปัสสาวะที่ใส่ค้างไว้--การใส่ถุงยางอนามัยเพื่อระบบปัสสาวะ--การรับใหม่และจำหน่ายผู้ป่วย--การดูแลช่วยเหลือและเตรียมผู้ป่วยเพื่อการตรวจชนิด่าง ๆ


การพยาบาล สุขภาพ สาธารณสุข พยาบาล โรค -- การป้องกันและควบคุม ผู้ป่วย -- การดูแล

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library @ Chamchuri 10WY100 น8 2540CHECK SHELVES