Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorเสาวณีย์ นวกิจไพฑูรย์
Titleความต้องการที่อยู่อาศัยของอาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร / เสาวณีย์ นวกิจไพฑูรย์ = Housing demand of secondary school teachers in the inner area of Bangkok Metropolis / Saowanee Navakijpaitoon
Imprint 2540
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/41287
Descript ก-ต, 232 แผ่น : แผนที่, แผนภูมิ

SUMMARY

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการที่อยู่อาศัยของอาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตชั้นในกรุงเทพมหานคร ศึกษาสภาพปัจจุบันในด้านที่อยู่อาศัย ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่อยู่อาศัยและเสนอแนวทางในการส่งเสริมสวัสดิการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของกลุ่มอาจารย์ต่อไปในอนาคต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ที่ทำการสอนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนของรัฐและเอกชน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 314 ตัวอย่าง ใช้วิธีการสำรวจด้วยแบบสอบถามตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละโรงเรียนจำนวนทั้งสิ้น 90 โรงเรียนในเขตชั้นใน 14 เขตของกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยมีสาระสำคัญ คือ สภาพที่อยู่อาศัยปัจจุบันของอาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตชั้นในของกรุงเทพมหานครมีที่อยู่ในกรุงเทพชั้นใน รูปแบบของที่อยู่อาศัยที่มีมากที่สุดตามลำดับ คือ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ หอพัก อาคารพาณิชย์ และคอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยวจะอยู่ในแปลงที่ดินขนาด 1-50 ตารางวา การครอบครองที่อยู่อาศัยของอาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตชั้นในของกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นเจ้าของที่อยู่เอง ลำดับสองเป็นผู้เช่าที่อยู่และอาศัยอยู่กับบิดามารดาเป็นลำดับสาม ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่อยู่อาศัย มีความสำคัญตามลำดับ คือ (1) ความสะดวกในการเดินทาง ใกล้แหล่งงาน (2) สภาพแวดล้อม ความปลอดภัยของที่อยู่อาศัย (3) ใกล้ย่านการค้าแหล่งธุรกิจ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยใหม่มากที่สุดอยู่ในช่วงอายุ 35-39 ปี ต้องการที่อยู่อาศัยในรูปแบบ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม ตามลำดับ โดยตั้งงบประมาณสำหรับบ้านเดี่ยวในระดับราคาไม่เกินสามล้านบาท ทาวน์เฮ้าส์ในระดับราคาไม่เกินสองล้านบาท และคอนโดมีเนียมในระดับราคาไม่เกินหนึ่งล้านบาท ต้องการทำเลที่ตั้งในเขตกรุงเทพชั้นใน โดยประมาณครึ่งหนึ่งต้องการซื้อจากเอกชน ที่เหลือต้องการสร้างเอง ซื้อจากการเคหะ เช่า และเซ้ง
ปัจจัยที่ทำให้เกิดความต้องการที่อยู่อาศัยใหม่ของอาจารย์รัฐบาลลำดับแรก คือ ต้องการคุณภาพ รูปแบบ และประโยชน์ใช้สอยของที่อยู่อาศัยที่ดีกว่าเดิม และปัจจัยลำดับแรกของอาจารย์เอกชนคือ ต้องการความสะดวกในการเดินทาง กลุ่มตัวอย่างจะพิจารณาทำเลที่ตั้งในเรื่องความใกล้ไกลระหว่างที่พักอาศัยกับโรงเรียนที่สอน โดยจะเลือกอยู่อาศัยใกล้บริเวณโรงเรียนที่สอน ส่วนที่เหลือต้องการเลือกทำเลใดก็ตามและอาจจะย้ายมาสอน ณ โรงเรียนที่ใกล้ที่อาศัยใหม่ โดยกลุ่มตัวอย่างยังมีความต้องการที่จะอยู่ใกล้แหล่งงานโดยต้องการให้กระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนจัดให้มีสวัสดิการอาคารเช่าในเขตชั้นในของกรุงเทพมหานครหรือหอพักในโรงเรียนเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ครู อาจารย์ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพครูมากขึ้น
The objective of this thesis is to study the housing demand, housing situation in the present time, factors that effect to housing selection and recommendation to support housing welfare in the future time for secondary school teachers in the inner area of Bangkok Metropolis. 314 sample sizes are secondary school teachers in both of government and private sector which are member of Ministry of Education. Questionnaire is used to data collection according to the population size in each school. There are 90 schools in 14 areas of the inner area of Bangkok Metropolis. The finding from the survey shows that the most popular housing stlye is single house. The second is townhouse and the next is dormitory, row house and condominium. Single house's size is about 1-50 sq.wah. Most of teachers own their houses, the next is rental and live with their parents. Convenience to travel to school is the first factor that effect to housing selection. The next is environment and safety. The study also shows that the majority who want to buy a new house is 35-39 years old. Single house is the most popular. The next is townhouse and condominium. Regarding the budget for a house, single house's price should not higher than three million baht, townhouse's price should not higher than two million baht and condominium's price should not higher than one million baht. The inner area of Bangkok Metropolis is the most popular area. Half of sampling group want to buy from private sector's project. The others want to build a new house, buy from NHA's project and rent. Considering the factors that effect to housing demand, better quality, style and benefit of house is the first criteria of government teachers and convenience to traval to school is the first criteria of private teachers. Most of sample sizes consider the length from home to school by choosing to buy a house which is near the school first. Moreover, sample sizes want to live near school and would like Ministry of Education or concerned department provides rental building which locate in the inner area of Bangkok Metropolis or dormitory which locate within school on order to help teacher who is not own house


Housing High school teachers ครูมัธยมศึกษา ที่อยู่อาศัย -- กรุงเทพมหานครLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram