Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorประชุมพร นิรัติศยกุล
Titleการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการประเมินศักยภาพ ทรัพยากรน้ำและที่ดิน บริเวณลุ่มน้ำสะแกกรัง ประเทศไทย / ประชุมพร นิรัติศยกุล = GIS application for the evaluation of water and land resources potential on Sakae Krung basin, Thailand / Prachumporn Niratsayakul
Imprint 2542
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/67731
Descript ก-ฏ, 130 แผ่น : แผนที่, แผนภูมิ

SUMMARY

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อการประเมินศักยภาพทรัพยากรน้ำและที่ดินบริเวณลุ่มน้ำสะแกกรัง ช่วยลดเวลาในการศึกษาและวิเคราะห์ในขั้นตอนต่าง ๆ ให้น้อยลงและช่วยให้ผลการศึกษามีความละเอียดถูกต้องมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลภาพเชิงพื้นที่และเชื่อมโยงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ในภาพรวมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น จากการศึกษาทรัพยากรที่ดิน โดยการวิเคราะห์สภาพการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจากข้อมูลจากดาวเทียมในพ.ศ.2533 และ พ.ศ.2540 และพิจารณาเปรียบเทียบกับคุณสมบัติและความเหมาะสมของดินในการปลูกพืชเศรษฐกิจเบื้องต้น ซึ่งจัดทำโดยกรมพัฒนาที่ดินพบว่าพื้นที่ลุ่มน้ำสะแกกรังมีการขยายตัวของพื้นที่เกษตรรุกเข้าไปในพื้นที่ป่าไม้ซึ่งมีความลาดชันไม่เหมาะที่จะทำการเกษตร การเพิ่มขึ้นของพื้นที่การเกษตรส่งผลให้ปริมาณการใช้น้ำรวมในพื้นที่ลุ่มน้ำสูงขึ้น เนื่องจากการใช้น้ำด้านการเกษตรเป็นภาคการใช้น้ำสูงที่สุดเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับภาคการใช้น้ำด้านอื่น ๆ และจากการประเมินปริมาณน้ำท่าโดยใช้สมการเชิงเส้นตรงอย่างง่ายของความสัมพันธ์ระหว่างน้ำฝนและน้ำท่าในฤดูแล้งของลุ่มน้ำสาขาห้วยแม่วงก์ พบว่ามีปริมาณน้ำท่าน้อยกว่าปริมาณความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน้ำได้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงสภาพการใช้ที่ดินทางการเกษตรและปรับแผนการปลูกพืชให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่รวมทั้งมีการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความสมดุลในการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำในอนาคต
Application of GIS for the evaluation of water and land resources potential on Sakae Krung Basin reduces time in evaluation procedures as well as increases accuracy of the research results. Moreover, GIS can be used for data analysis, spatial presentation and providing clearer pictures of the entire spatial change. For land resources assessment, this study compared land use change using data interpreted from satellite image in 1990 and 1997 and soil property and suitability for agricultural practices as recommended by Department of Land Development. The result founded the extension of agriculture land into the forest area which had inappropriate slope for agricultural practices. The expansion of agricultural land increased the total amount of water consumption within the basin since agriculture sector normally consumes water more than any other sectors. The evaluation of water discharge quantity using simple linear regression of dry season rainfall-runoff relationship on Mae Wong subbasin founded that the amount of discharge was less than that of consumption which, in turn, causing inadequate water supply in dry season. Therefore, the study recommended that agricultural land use as well as cropping pattern of Sakae Krung basin should be improved according to its potential. Finally, with increasing water resources management efficiency, the future agriculture practices should be maintained at the equilibrium point of its water supply.


ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ น้ำ ที่ดิน ลุ่มน้ำสะแกกรัง

LOCATIONCALL#STATUS
Science Library : Thesisวพ.2542 / 2112CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram