Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleจิตวิทยาอุตสาหกรรม
Author ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์
Imprint กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, 2542
Descript 430 หน้า : แผนภูมิ : 21 ซม

CONTENT

จิตวิทยาอุตสาหกรรมเป็นพฤติกรรมศาสตร์ -- จิตวิทยากับองค์การอุตสาหกรรม -- บุคคลกับการทำงาน -- พฤติกรรมกลุ่ม -- พฤติกรรมองค์การ -- แรงจูงใจในการทำงาน -- ความพึงพอใจในการทำงาน -- ขวัญในวงการอุตสาหกรรม -- การติดต่อสื่อสารในการทำงาน -- ความขัดแย้ง ความร่วมมือและการแข่งขัน -- ผู้นำในวงการอุตสาหกรรม -- มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน -- การตัดสินใจสั่งการ -- การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร -- การสัมภาษณ์และวิธีการคัดเลือกอื่น -- การทดสอบ -- การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร -- การบำรุงรักษาพนักงาน -- การวิเคราะห์งานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน -- สิ่งแวดล้อมในการทำงาน -- อุบัติเหตุและความเหนื่อยล้า -- จิตวิทยาอุตสาหกรรม


จิตวิทยาอุตสาหกรรม การบริหารงานบุคคล พฤติกรรมองค์การ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)158.7 ป473จ 2542CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram