Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleกระทรวงการคลัง = Ministry of Finance, Thailand [electronic resource]
Imprint กรุงเทพ ฯ : กระทรวง, 2540
Connect tohttp://www.mof.go.th
Descript-

CONTENT

ประวัติกระทรวงฯและรัฐมนตรีว่าการฯ -- หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง -- จุลสารเศรษฐกิจการคลัง -- ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังรายเดือน -- รายงานข้อมูลการคลังรายไตรมาสและรายปี -- บัญชีกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าจ้างของส่วนราชการ -- มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาผลกระทบทางสังคม -- แนวทางดำเนินมาตรการฯเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล -- แผนฟื้นฟูระบบสถาบันการเงิน -- หนังสือแจ้งความจำนงขอรับความช่วยเหลือ 1-8 -- การปฎิรูประบบรัฐวิสาหกิจ (แผนแม่บทการปฏิรูปฯ) -- The history of MOF -- Who's who in MOF -- APEC Finance Ministers Meeting Network -- Measures to encourage private investment -- Economic stimulus package of the Thai government -- Financial sector restructuring -- Letter of intent 1-8 -- E-Thailand Monthly Economic Review -- Monthly Bulletin of Economic Indicator -- Fiscal economic data -- Thailand's economic reform


กระทรวงการคลัง นโยบายการเงิน -- ไทย นโยบายการคลัง -- ไทย ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ ไทย -- นโยบายเศรษฐกิจ Thailand. Ministry of Finance Fiscal policy -- Thailand Monetary policy -- Thailand Thailand -- Economic conditions Thailand -- Economic policyLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram