Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย
Author วาโร เพ็งสวัสดิ์
Imprint สกลนคร : โปรแกรมวิชาการวัดผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสกลนคร, 2542
Descript 324 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม

CONTENT

การวิจัยเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย -- การวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการและความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคม -- การวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการและความพร้อมด้านสติปัญญา -- การวิจัยเกี่ยวกับผลการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมต่างๆ -- การวิจัยเกี่ยวกับผลของการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย -- การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผล -- การวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย -- การวิจัยเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และคุณลักษณะของครูปฐมวัย -- การวิจัยที่ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ -- การวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร -- การวิจัยเกี่ยวกับสภาพและปัญหาทางการศึกษาปฐมวัย -- การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย


การศึกษาขั้นก่อนประถม -- วิจัย วิจัย การศึกษาขั้นอนุบาล -- วิจัย เด็กวัยก่อนเข้าเรียน -- วิจัย วันเฉลิมพระชนมพรรษา (5 ธ.ค. 2542)

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)372.21072 ว486กCHECK SHELVES
Education Library372.21 ว27กCHECK SHELVES
Education Library372.21 ว27กCHECK SHELVES
Education Library372.21 ว27กCHECK SHELVES
Education Library372.21 ว27กCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram