Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยในอาคารชุดที่ได้รับและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน : กรณีศึกษาโครงการไพรม์เรียลตี้รามคำแหงกับโครงการอิศรา คอนโด และโครงการซิตี้วิลล่ากับโครงการเทพลีลา คอนโดทาวน์ / วิรัตน์ จันทรธีรพจน์ = The satisfactory comarison of residents living in condominium between BOI and non BOI supported projects : case study of Prime Realty Ramkhamhaeng project with Isara Condo project and City Villa project with Theplisa Condotown project
Author Wirat Jantaratirapoj
Imprint 2540
Descript [18], 266 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ

SUMMARY

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพของอาคารชุด สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และลักษณะการอยู่อาศัย ตลอดจนระดับความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยต่อองค์ประกอบต่างๆ ของโครงการ โดยเปรียบเทียบระหว่างอาคารชุดโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน กับโครงการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด ผลการวิจัยพบว่า 1. ลักษณะทางกายภาพ กลุ่มโครงการขนาด 100-300 หน่วย ในโครงการไพรม์เรียลตี้ รามคำแหงซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน มีรูปแบบอาคารที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว, มีพื้นที่ห้องชุดมากกว่าซึ่งเป็นผลจากเงื่อนไขของ บีโอไอ. และพบว่าด้านระบบป้องกันอัคคีภัยโครงการไพรม์เรียลตี้ รามคำแหงมีระบบเตือนเพลิงไหม้และตู้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ในขณะที่โครงการอิศรา คอนโดมีเพียงถังเคมีดับเพลิง กลุ่มโครงการขนาดมากกว่า 1,000 หน่วย ในโครงการซิตี้วิลล่าซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน มีมาตรฐานในการวางผังโครงการที่สูงกว่าทั้งในด้านการเว้นพื้นที่ว่างในโครงการ สัดส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่โครงการ และความหนาแน่นในโครงการ, มีพื้นที่ห้องชุดที่มากกว่าซึ่งเป็นผลจากเงื่อนไขของ บีโอไอ. ด้านระบบป้องกันอัคคีภัย พบว่ามีระบบเตือนเพลิงไหม้และตู้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ ในขณะที่โครงการเทพลีลา คอนโดทาวน์มีเพียงถังเคมีดับเพลิง, ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ พบว่าโครงการซิตี้วิลล่า มีความเหมาะสมของสิ่งอำนวยความสะดวกประเภทพักผ่อนหย่อนใจ คือสระว่ายน้ำและสวนหย่อมอยู่ในมาตรฐานที่สูงกว่าโครงการเทพลีลา คอนโดทาวน์ รวมถึงด้านการบริหารอาคารชุดในโครงการซิตี้วิลล่า มี 1 นิติบุคคลอาคารชุด ต่อ 2 อาคาร ในขณะที่โครงการเทพลีลา คอนโดทาวน์มี 1 นิติบุคคลอาคารชุด ต่อ 5 อาคาร 2. สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และลักษณะการอยู่อาศัย ของผู้อยู่อาศัยในโครงการทั้ง 2 ประเภท มีลักษณะใกล้เคียงกัน คือกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 25-29 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพลูกจ้างบริษัทเอกชน รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย 12,001-15,000 บาท/เดือน (ในโครงการขนาด 100-300 หน่วย) จำนวนสมาชิกในห้องสมุด 1-2 คน ผู้อยู่อาศัยเป็นเจ้าของเอง ใช้รถโดยสารประจำทางเป็นพาหนะในการเดินทาง (ในโครงการขนาด 100-300 หน่วย) และใช้เวลาในการเดินทางไปทำงาน 30 นาที-1 ชั่วโมง 3. ระดับความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัย พบว่าผู้พักอาศัยในโครงการไพรม์เรียลตี้ รามคำแหงและโครงการซิตี้วิลล่าซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน มีระดับความพึงพอใจต่อองค์ประกอบต่างๆ ของโครงการสูงกว่าผู้พักอาศัยในโครงการอิศรา คอนโดและโครงการเทพลีลา คอนโดทาวน์ซึ่งเป็นโครงการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเกือบทุกรายการ ในทุกๆ ด้านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
The purpose of this research is to compare between BOI. supported and non BOI. supported condominium projects in the following domains : the physical feature of the projects, economy, society and living condition, include the satisfaction on the project factors of the residents which are the guidelines for developing the condominium project. The results of this research found that : 1. Physical feature of the project. 100-300 units group, in Prime Realty Ramkhamhaeng Project is BOI. supported project, there is a particular building design, the larger floor area of standard unit type which has got from the BOI. qualification, and fire protection system in Prime Realty Ramkhamhaeng Project consists of fire alarm system and fire hose cabinets while Isara Condo Project has just dry chemical fire extinguishers. More than 1,000 units group, in City Villa Project is BOI. supported project, there is the better standard of project planning include open space, floor area ratio, and unit density, the larger floor area of standard unit type which has got from the BOI. qualifications, fire protection system found that there is fire alarm system and fire hose cabinets in City Villa Project while Theplila Condotown Project has just dry chemical fire extinguishers, for the other facilities in City Villa Project has the better standard of swimming pool and landscape garden, include the management in condominium of City Villa Project has a juristic person for 2 buildings while Theplila Condotown Project has a juristic person for 5 buildings. 2. Economy, society and living condition of the person who live in BOI. supported and non BOI. supported projects, they are the similar features include most of all have the age among 25-29 years old, in status, graduate on bachelor’s degree, employees in the private companies, families income are 12,001-15,000 bahts per month, member in condominium units are 1-2 persons, occupied by owner, a means of transportation are the bus and the times for going to works are among 30 minutes to an hour 3. Resident’s satisfaction in Prime Realty Ramkhamhaeng Project and City Villa Project which are BOI. supported projects have got the higher level of satisfaction in the most of all project factors than the residents in Isara Condo Project and Theplila Condotown Project which are non BOI. supported projects.


อาคารชุด

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library @ Chamchuri 10 : Thesis at Stack401174LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram