Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleการศึกษาการลงทุนขยายงานขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย / สรพงษ์ สุทธิบุตร = A study on work expansion investment of telephone organization of Thailand
Author Sorapong Suttibut
Imprint 2527
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/24064
Descript ก-ฑ, 112 แผ่น : แผนภูมิ

SUMMARY

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเป็นรัฐวิสาหกิจในรูปสาธารณูปโภคและเป็นกิจการที่ดำเนินธุรกิจแบบผูกขาดไม่มีการแข่งขัน แต่ก็มิได้หมายความว่าองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยจะดำเนินงานได้โดยอิสระ เพราะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาล ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทุกวันนี้กิจการโทรศัพท์ในประเทศได้ขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวาง การขยายตัวนี้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ทันกับความเจริญก้าวหน้าของประเทศ ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเพื่อวัตถุประสงค์ในความมั่นคงของชาติด้วย ซึ่งในการขยายงานเพื่อให้มีโทรศัพท์เพียงพอนั้น ต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก โดยเฉลี่ยแล้วโทรศัพท์หนึ่งเลขหมายจะลงทุนประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท และนับวันจะมีแนวโน้มสูงขึ้นไปอีกเรื่อย ๆ โดยทั่วไประบบโทรศัพท์มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้บรรดาประเทศผู้ผลิตมีการพัฒนาระบบเครื่องชุมสายโทรศัพท์ที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ซึ่งในอดีตองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย เคยใช้ระบบเครื่องชุมสายโทรศัพท์ตั้งแต่ชนิดใช้พนักงานต่อสาย ระบบ สเท็พ-บาย-สเท็พ ระบบครอสบาร์ จนกระทั่งในปัจจุบันนี้เริ่มใช้เครื่องชุมสายระบบ เอส.พี.ซี. ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้บริการโทรศัพท์มีโทรศัพท์เพียงพอต่อความต้องการและมีความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อ ปัญหาที่สำคัญคือ ต้องขยายข่ายสายโทรศัพท์ให้เพียงพอต่อความต้องการ ฉะนั้น ส่วนสำคัญที่สุดในการขยายข่ายสายโทรศัพท์คือ การขยายอุปกรณ์เครื่องชุมสายที่ทันสมัย ซึ่งองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย จะต้องตัดสินใจเลือกเอาระบบเครื่องชุมสายโทรศัพท์เข้ามาใช้ในการขยายเลขหมายโทรศัพท์ โดยจะต้องเป็นการลงทุนที่ประหยัดและมีผลคุ้มค่าในระบบเศรษฐกิจขอองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยด้วย ปัจจุบัน องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินงานตามโครงการลงทุนระยะยาวอยู่ ๒ โครงการ คือ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๒๗และโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๒๗-๒๕๓๑ซึ่งมีวงเงินงบประมาณดำเนินงานเป็นจำนวน ๑๘,๔๓๐.๕๘๑ ล้านบาท และ ๓๗,๔๖๐.๐๐๐ ล้านบาท ตามลำดับ โดยแหล่งเงินลงทุนของโครงการแรกประกอบด้วย เงินกู้จากต่างประเทศประมาณ ๑๑,๑๑๙.๒๒๕ ล้านบาท เงินพันธบัตรโทรศัพท์ประมาณ ๓,๙๐๐.๐๐๐ ล้านบาท เงินประกันการใช้โทรศัพท์ ประมาณ ๑,๐๐๒.๐๐๐ ล้านบาท และเงินรายได้ขององค์การโทรศัพท์เอง ประมาณ ๒,๔๐๙.๓๕๖ ล้านบาท
สำหรับแหล่งเงินลงทุนของโครงการหลัง ประกอบด้วย เงินกู้จากต่างประเทศ ประมาณ ๑๙,๐๘๐.๐๐๐ ล้านบาท เงินกู้ส่วนที่เป็นเงินบาท ประมาณ ๖,๖๑๕.๐๐๐ ล้านบาท พันธบัตรโทรศัพท์ ประมาณ ๖,๕๐๐.๐๐๐ ล้านบาท เงินประกันการใช้โทรศัพท์ ประมาณ ๓,๖๓๐.๐๐๐ ล้านบาท และเงินรายได้ขององค์การโทรศัพท์ฯ ประมาณ ๑,๖๓๕.๐๐๐ ล้านบาท จึงเห็นได้ว่าเงินลงทุนของโครงการทั้งสองนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นเงินกู้ โดยคาดว่าจะอยู่ในระดับประมาณร้อยละ ๘๑-๘๖ ของวงเงินลงทุนทั้งหมด ในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๒๗ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะขยายโทรศัพท์เพิ่มขึ้นประมาณ ๕๒๘,๘๐๐ เลขหมาย และเสร็จสิ้นในปี ๒๕๒๗ นั้น ปรากฏว่าตั้งแต่ปี ๒๕๒๔-๒๕๒๖ องค์การโทรศัพท์ฯ สามารถติดตั้งโทรศัพท์ได้เพิ่มขึ้นเพียง ๙๗,๓๓๗ เลขหมาย เท่านั้น ซึ่งเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่วางไว้จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ เลขหมายแล้ว ติดตั้งได้ต่ำกว่าเป้าหมายถึง ๒๐๒,๖๖๓ เลขหมาย ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปี ๒๕๒๔ องค์การโทรศัพท์ฯ ได้เริ่มทำการศึกษาเครื่องชุมสายระบบ เอส.พี.ซี. เพื่อนำมาติดตั้งใช้งานแทนเครื่องชุมสายระบบ ครอสบาร์ และได้ใช้เวลาศึกษานานเพราะขาดความรู้ความชำนาญด้านเทคโนโลยีของอุปกรณ์ดังกล่าว จึงทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น องค์การโทรศัพท์ฯ จึงจำเป็นต้องขยายระยะเวลาของการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจขององค์การโทรศัพท์ฯ พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๒๗ ออกไปจนถึงปี ๒๕๒๙ ด้วยเหตุนี้ จึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์การโทรศัพท์ฯ อย่างมาก เพราะต้องขาดรายได้เนื่องจากความล่าช้าดังกล่าว ไปเป็นจำนวนประมาณ ๗,๖๕๐.๑๖๕ ล้านบาท การเบิกถอนเงินกู้จากต่างประเทศ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทำให้ต้องเสียค่าธรรมเนียมผูกพันเงินกู้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นอีกด้วย เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าบำรุงรักษา ค่าไฟฟ้า เป็นต้น สำหรับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๗-๒๕๓๑ นั้น กำลังอยู่ในระหว่างการเริ่มต้นโครงการ มีเป้าหมายที่จะขยายโทรศัพท์เพิ่มขึ้นอีกประมาณ ๙๓๓,๓๐๐ เลขหมาย ซึ่งองค์การโทรศัพท์ฯ ได้พยายามที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกวิถีทาง ทางด้านการวิเคราะห์การเงินขององค์การโทรศัพท์ฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๒๑-๒๕๓๑ นั้น คาดว่าเมื่อถึงสิ้นปี ๒๕๓๑ องค์การโทรศัพท์ฯ จะสามารถให้บริการโทรศัพท์ได้ทั่วประเทศเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ เลขหมาย และจะมียอดสินทรัพย์เพิ่มขึ้นรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๘๔,๐๒๔ ล้านบาท ส่วนหนี้สินทั้งหมดก็จะมีจำนวนสูงขึ้นด้วย คือประมาณ ๗๔,๔๕๒ ล้านบาท การดำเนินงานและฐานะการเงินในปีที่ผ่าน ๆ มาอาจกล่าวได้ว่าอยู่ในระดับที่ดีน่าพอใจ
เพราะมีการกู้เงินมาลงทุนขยายงานเป็นจำนวนที่ไม่สูงมากนัก ดังนั้น ความเสี่ยงจึงมีแนวโน้มที่ไม่สูง และในขณะเดียวกัน ก็มีความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยและชำระคืนต้นเงินกู้ ได้อย่างดีด้วย แต่ในทางตรงกันข้ามจากการประมาณการในอนาคต คาดว่าองค์การโทรศัพท์ฯ จะมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นอย่างมาก เนื่องจากมีภาระหนี้สินเป็นจำนวนมาก เพราะจำเป็นต้องกู้เงินมาใช้ลงทุนขยายงานในอัตราส่วนที่สูงถึง ร้อยละ ๘๐-๘๕ ของเงินลงทุนทั้งหมด จึงทำให้ต้องจ่ายเงินในการชำระหนี้และจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้เป็นจำนวนมาก ซึ่งคาดว่าในช่วงปี ๒๕๒๗-๒๕๓๑ จะต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนถึงประมาณ ๒๐,๕๐๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๓ เมื่อเทียบกับรายได้จากการดำเนินงานในช่วงระยะเวลาดังกล่าว อนึ่ง ในการศึกษาการลงทุนขยายงานในการติดตั้งเครื่องชุมสายระบบ เอส.พี.ซี ต่อหนึ่งเลขหมาย กับการติดตั้งเครื่องชุมสายระบบ ครอสบาร์ ต่อหนึ่งเลขหมาย ผลการวิเคราะห์การลงทุนติดตั้งเครื่องชุมสายระบบ เอส.พี.ซี. จะถูกกว่าการลงทุนติดตั้งเครื่องชุมสายระบบครอสบาร์ ซึ่งในขณะนี้องค์การโทรศัพท์ฯ ก็เริ่มใช้เครื่องชุมสายระบบ เอส.พี.ซี. แล้ว นอกจากนี้จากการศึกษายังทำให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่ทำให้การลงทุนขยายงานไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการโทรศัพท์ได้เต็มที่ เช่น นโยบายของรัฐ การบริหารงานภายในและด้านการเงิน เป็นต้น
Telephone Organization of Thailand (TOT) is a Public Utility State Enterprise in monopolistic form. Despite its monopolistic form, it cannot operate freely by itself, but subject to be under government control to ensure that the operation of the state enterprise be consistent with the National Economic and Social Development Plan. Today telephone operation in Thailand has been widely expanded. This expansion is necessary in order to keep up with the country’s political, economical and social progress, as well as for the objective of national security. Telephone expansion to meet public demand requires a large amount of fund for investment. The average cost per line would be approximately Baht 35,000 with the tendency to rise higher and higher in the future. In general, Telecommunications system is expanding very rapidly resulting in the continuing development of modern switching equipment. During the past decades, switching equipment utilized by Telephone Organization of Thailand were calls connected by operators in step by step system, Cross-Bar system. Until recently, the application of Stored Program Control (SPC) have been introduced to ensure substantial lines and provide rapidity and convenience in making calls. The most important point is to expand network to be in line with the demand. Thus, the most essential part of network expansion will be the implementation of modern switching equipment which TOT have to decide the selection of most suitable switching equipment system for telephone expansion. The investment should be most economical, and giving substantial return in economic development system of TOT. At present, TOT is implementing two long term investment projects, they are: TOT Economics Development Project B.E. 2520-2527 (EDP 1977-1984) and TOT Economics and Social Development B.E.2527-2531 (EDP 1984-1988) with investment budgets of Baht 18,430.581 million and Baht 37,460 million respectively. Sources of fund for the first project are consisting of: foreign currency loans for apporx. Baht 11,119.225 million, telephone bond for approx. Baht 3,900 million, customer’s deposit for approx. Baht 1,002 million and fund from TOT retained earnings for approx. Baht 2,409.356 million. Funds for the latter project are to be financed from: foreign currency loans for approx. Baht 19,080 million, domestic loans for approx. Baht 6,615 million, telephone bond for approx. Baht 6,500 million, customer’s deposit for approx. Baht 3,630 million, and fund from TOT retained earnings for approx. 1,635 million. It is obvious that the major portions of investment budgets for the said projects are secured through loans, expecting to be approx. 81-86 percent of overall investment funds. By the implementation of EDP 1977-1984 which has an objective to expand number of telephone by 528,800 lines with expected project completion in 1884. The results for 1981 to 1983, TOT was able to install additional telephone number by only 97,337 lines compared to the planned target of 300,000 lines and was 202,663 lines under the target. The main reason was that, during 1981 TOT had initiated the study the use of SPC exchange system instead of the Cross-Bar exchange system. The study period was rather long since TOT lacked technological knowledge and experience on such equipment. Thus the implementation of the project could not meet the established target. Therefore, TOT have to extend the implementation period of EDP 1977-1984 by two years until 1986. The delay on installation created strong impact on TOT revenue, causing a short on expected revenue of approx. Baht 7,650.165 million. The disbursements of foreign currency fund were not in line with the plan, resulting in higher amount of commitment changes and other operating expenses, e.g. overtime, maintenance, utilities, etc. TOT is presently at the initial stage of ESDP 1984-1988 with the objective to expand number of telephone by 933,300 lines. TOT is attempting every way possible to manage the project to meet the established target. With respect to financial analyses of TOT covering the period of 1978-1988, it is anticipated that, at the end of 1988 TOT will be able to provide telephone service throughout the kingdom for 1.5 million lines with a total assets of approx. Baht 84,024 million and total liabilities of approx. Baht 74,452 million. The operation and financial position of TOT in the previous years are deemed to be in satisfactory level because borrowings for works expansion were not so high which constituted not too risky situation and in the mean time provide TOT with good ability to pay interest and to repay principal. On The contrary, for TOT future projection, it is anticipated that TOT is facing with increasing risk due to heavy burden from loans for investment which are at a high percentage of 80-85 of total investment. TOT have to be liable for large amount of repayment of principal and payment of interest, which is projected to be as high as approx. Baht 20,505 million or about 43 percent of revenue from operation during the years 1984-1988. In studying on the investment per line installation of SPC switching equipment against installation of Cross-Bar. Obviously, investment per line of SPC is lower. Presently, TOT is applying SPC system in operation. Moreover, in making this study, various obstacles which affects the expansion project making the growth not cope up with public demands on telephones had been found, a few to mention are: government policy, internal management and finance, etc.


องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram