Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleระบบบัญชีของการท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ / สุรัตนา วัฒนารมย์ = Accounting system of Chiangmai International Airport
Author Surattana Vathanaromya
Imprint 2523
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/27154
Descript ก-ฑ, 132 แผ่น

SUMMARY

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นส่วนราชการสังกัดกรมการบินพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม แต่ด้วยเหตุที่มีการขยายตัวในการบินเพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องในการรับเครื่องบินของสายการบินต่างประเทศ จึงได้เปลี่ยนเป็นท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ เปิดการคมนาคมทางอากาศไปยังต่างประเทศ เริ่มด้วยการเปิดสายการบินไทยจากเชียงใหม่ไปฮ่องกง ซึ่งในอนาคต จะมีการขยายเส้นทางบินออกไปยังประเทศอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นที่มาของรายได้เพิ่มขึ้น และด้วยนโยบายของรัฐบาลในการจัดการเปลี่ยนแปลงระบบงานด้านการท่าอากาศยาน ให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อรับภาวะขยายตัวของงาน จึงดำริจะเปลี่ยนจากท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่เป็นท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ในสังกัดการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เปลี่ยนจากสังกัดส่วนราชการมาเป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งย่อมมีการเปลี่ยนแปลงระบบบัญชีเดิมด้วย จึงเห็นว่าน่าจะเขียนระบบบัญชีใหม่นี้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ ก็จำเป็นต้องเปลี่ยนระบบบัญชีราชการมาเป็นระบบบัญชีคู่ (DOUBLE ENTRY SYSTEM) และคาดว่าแนวการเขียนระบบบัญชีใหม่นี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฝ่ายบริหารท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ เพื่อที่จะให้บรรลุถึงจุดประสงค์ดังกล่าว ทำให้ข้าพเจ้าต้องค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้ 1. ศึกษาการบริหารงาน และรวบรวมข้อมูลจากกรมการบินพาณิชย์ 2. ศึกษาจากการปฏิบัติงานด้านบริหารบัญชีของท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 3. ศึกษาระบบบัญชีใหม่ของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย 4. ค้นคว้าจากตำราทางด้านบัญชีจากห้องสมุด และจากวารสารต่าง ๆ 5. ศึกษาระบบบัญชีของหน่วยงานที่ข้าพเจ้าปฏิบัติอยู่ เพื่อนำมาช่วยในการวางระบบบัญชีของท่าอากาศยาน ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้าในหัวข้อดังกล่าวข้างต้นมีดังต่อไปนี้ 1. ศึกษาระบบงานการจัดองค์การ ของกรมการบินพาณิชย์ และท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ เพราะขณะนี้ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ยังเป็นส่วนราชการ สังกัดกรมการบินพาณิชย์อยู่ 2. ศึกษาระบบงาน และจัดองค์การของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย และท่าอากาศยานดอนเมือง 3. ศึกษาระบบบัญชีของท่าอากาศยานานาชาติเชียงใหม่ 4. ศึกษาระบบบัญชีของท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งขณะนี้ยังวางรูปยังไม่เสร็จ 5. ร่างระบบบัญชีใหม่ตามหลักระบบบัญชีคู่ เมื่อท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่เปลี่ยนเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย 6. รายการเชื่อมโยงจากระบบบัญชีเดิมมาเป็นระบบบัญชีใหม่ อนึ่ง ในการวางระบบบัญชีใหม่นี้ ต้องคำนึงถึงหลักการควบคุมภายใน และการทำรายงานทางบัญชี ซึ่งฝ่ายบริหารสามารถทราบผลการดำเนินงานได้จากรายงานนั้น เพื่อที่จะได้จัดหาทางปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
Chiangmai Airport was a section in the Department of Aviation, Ministry of Communications. Owing to the increase and extension of flights, Chiangmai Airport was given the status of “Chiangmai International Airport” in order to serve foreign aircrafts as well Thai National airlines on their flights abroad. At present, Thai National airlines fly from Chiangmai to Hongkong only, but flights from Chiangmai to other countries will be extended in the future. This will definitely increase Chiangmai International Airport’s revenue. The government thus tries to improve all facilities at Chiangmai International Airport to suit the expansion programme. To improve flexibility in operation, Chiangmai International Airport will come under the Airports Authority of Thailand and thus enjoy the status of a State Enterprise. Its accounting system will accordingly have to be changed from Government Accounting system to Double Entry system. The author is interested in this problem of adapting a new accounting system for Chiangmai International Airport and believes that a study on this topic will be beneficial to the people concerned. Thus the author undertakes to do the following research:- 1. study the administration of, and collect data from the Department of Aviation. 2. Study the administration of the accounting department of Chiangmai International Airport. 3. Study the new accounting system of the Airports Authority of Thailand. 4. Study accounting textbooks, journal, and periodicals on the subject. 5. Study the accounting system of the office where I am employed, gather some knowledge in setting up the accounting system of the International Airport Authority of Chiangmai. The above-mentioned researches were done within the following scope:- 1. Study of the organization system of the Department of Aviation and the Chiangmai International Airport while the latter is still part of the former. 2. Study the operation system and organization of the Airport Authority of Thailand and the Donmoeng Airport. 3. Study the accounting system of the Chiangmai International Airport. 4. Study the accounting system of the Airport Authority of Thailand which has not yet been completed. 5. Draw up a new accounting system using the Double Entry System since Chiangmai International Airport will become a state enterprise under the Airports Authority of Thailand. 6. Envisage the transition from the old accounting system to the new one. In drawing up the new accounting system, the basis for internal control and operation reporting must be taken into consideration so that the administration could make full use of information provided so that prompt attention could be directed to any problems which occur and remedial action could be taken without delay as well as good planning can be achieved from the information supplied. Expanding and prosperous future could thus be ensured for the international Airport Authority of Chiangmai.


การท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ การบัญชีLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram