Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleการจัดการและการดำเนินงานเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าขาออกของประเทศไทย / เฟื้อง ศรีสมใบ = Management and operation of Thailand's export commodity standard
Author Fueong Srisombai
Imprint 2526
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/35241
Descript 149 แผ่น

SUMMARY

การส่งเสริมการส่งออกเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาการขาดดุลการค้าของประเทศไทยได้ โดยที่คุณภาพและมาตรฐานสินค้าเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งของการส่งเสริมการส่งออกที่จะทำให้ตลาดต่างประเทศเชื่อถือและนิยมสินค้าไทย วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์เรื่องนี้จึงศึกษาถึงการจัดการและการดำเนินงานเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าขาออกของประเทศไทย โดยมีหลักการดำเนินงานที่สำคัญคือ การกำหนดสินค้าให้เป็นสินค้ามาตรฐานและการกำหนดมาตรฐานสินค้าขาออก การศึกษาวิจัยใช้วิธีสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานมาตรฐานสินค้า ผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน ผู้บริหารงานของบริษัทตรวจสอบมาตรฐานสินค้า รวมทั้งศึกษาจากประกาศและคำสั่งต่างๆ ของทางราชการ วารสาร เอกสาร หนังสือพิมพ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จากการศึกษาพบว่าการดำเนินงานเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าขอออกของประเทศไทยอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานมาตรฐานสินค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่ควบคุมดูแลการจัดและควบคุมคุณภาพสินค้าขาออก โดยการวางระเบียบควบคุมให้ผู้ส่งออกสินค้ามาตรฐาน บริษัทตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าต้องจดทะเบียนและขอรับอนุญาตจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าออกระเบียบให้ผู้ส่งออกสินค้ามาตรฐานจัดให้มีการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าก่อนทำการส่งสินค้าไปจำหน่ายต่างประเทศ และวางหลักเกณฑ์ให้ผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าทำการตรวจสอบสินค้าตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ จากการศึกษาสามารถสรุปปัญหาและข้อเสนอแนะได้ดังนี้
1. ปัญหาเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล รัฐบาลมีนโยบายที่ไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถาบันซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าระหว่างบริษัทตรวจสอบมาตรฐานสินค้ากับสำนักงานมาตรฐานสินค้า มีสินค้ามาตรฐานบางชนิดที่ให้บริษัทตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเป็นผู้ตรวจสอบ สินค้ามาตรฐานบางชนิดให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเป็นผู้ตรวจสอบ โดยเฉพาะสินค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังมีการเปลี่ยนแปลงสถาบันซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าหลายครั้ง ก่อให้เกิดความยุ่งยากในการดำเนินงานแก่ผู้ส่งออกสินค้ามาตรฐานและบริษัทตรวจสอบมาตรฐานสินค้า รัฐบาลจึงควรกำหนดนโยบายเกี่ยวกับสถาบันซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าให้แน่นอน เช่น การกำหนดให้ผู้ซื้อสินค้ามีสิทธิที่จะเลือกสถาบันที่ทำหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าทั้งจากภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อให้สถาบันดังกล่าวแข่งขันกันประสิทธิภาพการดำเนินงานของตนให้ดียิ่งขึ้น เป็นที่เชื่อถือและนิยมของผู้ซื้อและผู้ขายสินค้า 2. ปัญหาด้านการวางแผนเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าขาออก มีปัญหาในด้านการกำหนดสินค้าให้เป็นสินค้ามาตรฐานและการกำหนดมาตรฐานสินค้าขาออก ปัจจุบันมีสินค้ามาตรฐาน 10 ชนิดเท่านั้น ยังมีสินค้าขาออกที่สำคัญอีกหลายชนิดที่ยังไม่มีการกำหนดมาตรฐานสินค้า สำนักงานมาตรฐานสินค้าจึงควรเพิ่มประเภทสินค้าให้เป็นสินค้าให้เป็นสินค้ามาตรฐานและกำหนดมาตรฐานสินค้าขาออกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสินค้าขาออกที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและมีปัญหาด้านคุณภาพสินค้าบ่อย 3. ปัญหาเกี่ยวกับระบบควบคุมการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าขาออก การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบมาตรฐานสินค้ายังกระทำไม่ทั่วถึง ยังมีสินค้ามาตรฐานบางชนิดที่ยังไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าไว้ทำให้บริษัทตรวจสอบมาตรฐานสินค้าแต่ละบริษัททำการตรวจสอบสินค้าตามวิธีการของตนเอง ไม่มีหลักเกณฑ์และวิธีการที่แน่นอนในแน่วทางเดียวกัน สำนักงานมาตรฐานสินค้าควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าสำหรับสินค้ามาตรฐานทุกชนิดเพื่อให้บริษัทตรวจสอบมาตรฐานสินค้าตรวจสอบสินค้าในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งการส่งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานไปควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า
4. ปัญหาด้านบุคลากรผู้มีหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ขาดระบบที่มีประสิทธิภาพในการสร้างบุคลากร เนื่องจากงานตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเป็นงานที่ใช้ทักษะทางเทคนิคพิเศษ ซึ่งไม่มีการสอนในสถาบันการศึกษาใด ผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าใช้ประสบการณ์และความชำนาญของตนในการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดปัญหาในการตัดสินใจวินิจฉัยคุณภาพสินค้าที่ตนตรวจสอบกรณีที่มีประสบการณ์และความชำนาญไม่เพียงพอ สำนักงานมาตรฐานสินค้าจึงควรเปิดสอนและฝึกอบรมวิชาการการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า เพื่อยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรผู้มีหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการเป็นสถาบันสอนและฝึกอบรมการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเพื่อเป็นการสร้างระบบการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ถึงแม้รัฐบาลจะจัดตั้งหน่วยงานขึ้นทำหน้าที่จัดและควบคุมมาตรฐานสินค้าขาออก แต่การดำเนินงานในด้านนี้ จะประสบผลสำเร็จได้ต้องได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน ดังนั้นรัฐบาลจึงควรประสานงานกับภาคเอกชนอย่างใกล้ชิด เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าขาออกได้ผลดียิ่งขึ้นต่อไป
Export promotion is one of the methods which is able to solve the problems of Thailand’s trade deficit. The quality and standard of commodity is a main factors in export promotion as it will enable foreign markets to trust in and prefer to Thai commodities. The objective of this thesis is to study the management and operation of Thailand’s export commodity standards, for which the main procedure is to designate and standardize export commodities. The study is carried out by means of interviewing Office of Commodity Standards’ officers, exporters of standardized commodity, executives of surveyor company, including the study of notification, official announcement, journals, documents, newspapers and laws concerned. From the study it is found that the operation concerning export commodity standardization of Thailand are under the responsibility of Office of Commodity Standards, Ministry of Commerce, a government agency which supervises and controls the standards of export commodity. By laying down regulations to control the exporters, the surveyor business and inspectors of standardized commodity to register with Office of Commodity Standards and to control the exporters of standardized commodity to have the commodities inspected as well as laying down regulations for the inspectors to proceed in accordance with the regulations. From the study, it can sum up problems and suggestions as follows:-
4. Personnel problem. The personnel of surveyor firms have not been systematically trained in this specialized field. Due to the fact that the inspection of commodity standards require special skill technique, to which no institution for the training. The inspectors have to rely on their own experiences and skills while performing their duties. This has caused the problem of decision making regarding about the quality of commodity if the inspectors are lack of experiences or skills. Office of Commodity Standards should establish a training center for the purpose of raising the level of capability for those with the responsibilities of inspection the quality of commodity and this will also be able to set up an efficient system of personnel development. Even though the government has an agency for the control of export commodity standards, it requires cooperation from provate sector to ensure greater success. Thus the government and the private sector should work in close coordination in order to tackle whatever problems and obstacles arise so that the operation of export commodity standards will be more effective.


สินค้าเข้าและสินค้าออก การควบคุมสินค้าขาออก การส่งเสริมการค้ากับต่างประเทศLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram