Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleอุปกรณ์วิเคราะห์แบบหลายช่อง : รายงาน
Author โดย วิรุฬห์ มังคละวิรัช, สุวิทย์ ปุณณชัยยะ
Imprint กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2285
Descript xiv, 84 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 29 ซม

SUMMARY

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบวิเคราะห์ความสูงของพัลส์ ที่มีราคาประหยัดบำรุงรักษาง่าย มีความซับซ้อนของวงจรอิเล็กทรอนิกส์น้อย ใช้งานสะดวก และมีอุปกรณ์วัดนิวเคลียร์พร้อมใช้งานกับหัววัดรังสีได้ทันที อุปกรณ์วิเคราะห์แบบหลายช่องที่ออกแบบขึ้นนี้ ใช้ระบบแปลงสัญญาณพัลส์อนาลอกเป็นสัญญาณเชิงตัวเลขแบบวิลคันสัน (Wilkinson) ซึ่งทำงานด้วยความถี่ฐานเวลา 50 ล้านเฮิรตซ์ มีความละเอียดในการวิเคราะห์ 1024 ช่องวัด และมีความจุแต่ละช่องวัดเท่ากับ 10[ยกกำลัง16]-1 จำนวนนับ โดยข้อมูลเชิงตัวเลขจากระบบแปลงสัญญาณจะส่งผ่านช่องขยายการทำงาน ขนาด 8 บิต บนไมโครคอมพิวเตอร์ IBM PC AT/XT และควบคุมการทำงานจากโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นชื่อ MCA-NT01 ขนาด 26773 ไบต์ ผลการพัฒนาพบว่าอุปกรณ์วิเคราะห์แบบหลายช่อง สามารถใช้งานร่วมกับหัววัดรังสีพรอพอร์ชันแนลและหัววัดรังสีโซเดียมไอโอไดด์ (ทัลเลียม)ได้ โดยแหล่งจ่ายไฟฟ้าศักดาสูงสามารถปรับค่าได้จาก 0ถึง 2000 โวลต์ จ่ายกระแสสูงสุด 100 uA มีศักดาระลอกคลื่นต่ำกว่า 50 mV ในส่วนของอุปกรณ์ขยายสัญญาณพัลส์สามารถปรับอัตราขยายได้ต่อเนื่อง 100 เท่า และให้สัญญาณพัลส์ทางออกเป็นรูปยูนิโพลาขนาดความกว้าง 4 uS มีความเป็นเชิงเส้นในช่วงความสูงของพัลส์ 0 ถึง 10 โวลต์ ระบบแปลงสัญญาณพัลส์อนาลอกเป็นสัญญาณเชิงตัวเลข มีค่าสหสัมพันธ์ของความเป็นเชิงเส้น 0.999 การทำงานของระบบวิเคราะห์นี้มีขีดความสามารถเพียงพอสำหรับวิเคราะห์สเปกตรัมนิวเคลียร์ในระดับงานการเรียนการสอนและวิจัยขั้นพื้นฐาน
A low cost pulse height analyze with ease of maintenance and less complexity of electronic circuitry and operation together with other nuclear measuring facilities is developed. The multichannel analyzer (MCA) employs the Wilkinson type analog to digital converter (ADC) working at 50 MHz with a conversion gain of 1024 channels and a counting capacity of 10[superscript 16]-1 counts per memory channel. The digital signals from the ADC are processes through XT slot on microcomputer IBM PC AT/XT under the control of a program called MCA-NT01 of 26773 bytes. The test result shows that the MCA works works with proportional counters as well as scintillation detectors like NaI(Tl). High voltage supply can be adjusted from 0 to 200 V with a maximum current o 100 uA and a ripple voltage less than 50 mV. Pulse amplification can be varied continuously up to 100 times resulting a unipolar pulse of 4 uS pulse width ranging from 0 to 10 V with a good linearity at the output. The linear correlation of the analog to digitalconversion is 0.999. The MCA is capable to analyze nuclear spectrum with a resolution suitable for teaching as well as for basic research.


เครื่องวิเคราะห์ความสูงของพัลส์ เครื่องวัดนิวเคลียร์ ไมโครคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collectionวศ 15 008309LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram