Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleการเปรียบเทียบการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 3 ชนิด (บีเอ็มดีพี, เอสเอเอส, เอสพีเอสเอส) / ศิริชัย พงษ์วิชัย = A comparison of usage of three types of statistical package programs (BMDP, SAS, SPSS)
AuthorSirichai Pongwichai
Imprint 2524
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/27699
Descript ก-ณ, 272 แผ่น

SUMMARY

ในปัจจุบันโปรแกรมสำเร็จรูปได้เข้ามามีบทบาทในการช่วยแก้ปัญหางานด้านต่าง ๆ ที่มีลักษณะการทำงานเหมือน ๆ กัน โดยเฉพาะงานวิจัยที่ต้องการหาสถิติที่เหมาะสมมาวิเคราะห์สรุปข้อมูลที่ได้จากตัวอย่าง หรือประชากรขนาดใหญ่ ซึ่งต้องใช้คอมพิวเตอร์ช่วย จึงได้มีผู้คิดค้นและสร้างโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติที่เป็นโปรแกรมขนาดใหญ่ และใช้กันแพร่หลายอยู่ประมาณ 55 โปรแกรม แต่สำหรับประเทศไทยมีโปรแกรมสำเร็จรูปขนาดใหญ่ที่สามารถวิเคราะห์สถิติทุกระดับ และนิยมใช้กันเพียง 3 โปรแกรม คือ โปรแกรม BMDP, โปรแกรม SAS และโปรแกรม SPSS ที่นักวิจัยส่วนใหญ่รู้จักและใช้แพร่หลายมากที่สุด ดังนั้น การวิจัยนี้จึงมุ่งที่จะเปรียบเทียบการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติทั้ง 3 ชนิด โดยศึกษาวิธีใช้จากคู่มือการใช้โปรแกรมแต่ละชนิดประกอบการสอบถามจากผู้ที่เคยใช้มาแล้ว และทดลองใช้โปรแกรมทั้ง 3 โดยให้ทำการวิเคราะห์สถิติ 9 ชนิดที่เหมือนกัน แล้วพิจารณาผลลัพธ์ที่ได้ว่าโปรแกรมใดมีความสามารถสูงที่สุด และใช้ได้สะดวกที่สุดสำหรับงานทางสถิติแต่ละชนิด เพราะในการจะกล่าวว่า โปรแกรมใดดีว่าโปรแกรมใดโดยตรงนั้นไม่ได้ เนื่องจากแต่ละโปรแกรมมีจุดประสงค์ในการสร้างขึ้นมาแตกต่างกัน แต่ถ้าให้ทำงานทางสถิติหนึ่ง ๆ เราสามารถกล่าวได้ว่าโปรแกรมใดมีความสามารถสูงสุด ผลจากการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า สำหรับงานทางสถิติ 9 ชนิดที่เหมือนกัน โปรแกรม BMDP จะมีความสามารถสูงสุดคือ สามารถให้รายละเอียดต่าง ๆ ได้มาก รวมทั้งค่าสถิติที่จำเป็น ส่วนโปรแกรม SAS และ SPSS มีความสามารถไม่แตกต่างกัน แต่ถ้าพิจารณาในด้านความยากง่ายของการใช้โปรแกรม คือ ความยากง่ายในการเขียนคำสั่งและการแปลผลโปรแกรม BMDP จะเขียนคำสั่งได้ง่ายที่สุดและโปรแกรม SPSS เขียนคำสั่งได้ยากที่สุด สำหรับการแปลผลนั้นทั้งสามโปรแกรมมีความยากง่ายไม่แตกต่างกัน เนื่องจากโปรแกรมสำเร็จรูปแต่ละชนิดนั้น ทดลองใช้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ อีกทั้งโปรแกรมสำเร็จรูปชนิดเดียวกันมีการสร้างและปรับปรุงเรื่อยมา อาจมีผลทำให้การวิจัยนี้ไม่สมบูรณ์ ดังนั้น ผู้เขียนจึงใคร่ขอเสนอแนะว่า ถ้าเป็นไปได้ควรจะทดลองใช้โปรแกรมสำเร็จรูปแต่ละชนิดที่เป็นโปรแกรมรุ่นใหม่ที่สุด และทดลองใช้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งเดียวกันทั้ง 3 ชนิด
Today package programs are popular in solving problems. Many kind of work, especially in research require proper statistics to analyze and sumarize. Thus, it is necessary to use computer in a large number of data such as a large number of population. Therefore, men have tired to find the way to build package programs and there are about 55 programs generally use now. In Thailand there are only three package programs which we often use; They are BMDP program, SAS program and SPSS program. These three programs can analize every step or statistics. This research aim to compare the use of three package programs by studying their instructions as well as from the users. Then this research has tired to use them in analyzing nine items of statistic which are the same. After that this work will show the result of the experiment and will tell which is the most capable and sufficient program in any kind of work of statistic. It’s true; it is not right to say this program is better than those two because each program is built for special purpose. In another way we can say that which program is the most capable wether we use them in the same kind of work. The searched result of the same nine kinds of statistics work can be concluded that the BMDP program has supreme capability because of its being able to tell the various details including some essential statistic value. But there is no different capability in the SAS and SPSS program. If we, however, consider in difficulty and easinese of the program usage, both writing and variety, the BMDP program order will be written very easy but it is very hard in the SPSS program. To a certain extend there is no variation among these three programs at all. Owing to each program has been tried to use in different computer centres and the same package program is newly built or improved again and again. The above reason may cause this research imperfect. It would be better if anyone who wants to use them try to find the latest package program of the same kind and use them in the same computer centre.


โปรแกรมคอมพิวเตอร์

LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Thesis0431CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram