Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleระบบบัญชีต้นทุนขององค์การแก้ว / วณี ลุ่มเจริญ = Cost accounting system of glass organization
Author Wanee Loomcharoen
Imprint 2526
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17953
Descript ก-ถ, 310 แผ่น : แผนภูมิ

SUMMARY

องค์การแก้วเป็นรัฐวิสาหกิจอุตสาหกรรมในความควบคุมของกรมการอุตสาหกรรมทหาร กระทรวงกลาโหม ทำการผลิต ผลิตภัณฑ์แก้วตามความต้องการของตลาดรวมทั้งยุทธปัจจัยทางทหาร จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การแก้ว พ.ศ. 2498 โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1. จัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแก้วและวัตถุทนไฟ 2. ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับอุตสาหกรรมแก้วและวัตถุทนไฟ จากการศึกษาพบว่า ปัญหาที่องค์การฯ ประสบอยู่คือต้นทุนในการผลิตสูง แม้จะได้มีการแก้ไขโดยการนำเครื่องจักรอัตโนมัติเข้าใช้ในการผลิตเพื่อที่จะลดต้นทุนของการสูญเสียระหว่างผลิตลงแล้วก็ตาม ก็ยังปรากฏว่าต้นทุนในการผลิตคงสูงอยู่เมื่อเทียบกับกิจกรรมของเอกชนในอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงพอสรุปได้ว่าปัญหาดังกล่าวมิได้อยู่ที่กรรมวิธีการผลิต หากแต่อยู่ที่การบริหารงานของฝ่ายบริหาร โดยพบว่ามีข้อบกพร่องบางประการในด้านระบบบัญชี ซึ่งจะมีผลถึงประสิทธิภาพในการบริหารงานของฝ่ายบริหารวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาระบบบัญชีต้นทุนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จากการศึกษาองค์การฯ ได้ใช้ระบบบัญชีต้นทุนซึ่งรวบรวมต้นทุนในการผลิตโดยใช้ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง ด้วยวิธีนี้ฝ่ายบริหารจะไม่สามารถทราบได้ว่าประสิทธิภาพในการดำเนินงานเป็นเช่นใด รวมทั้งไม่สามารถจะวางแผนการบริหารงานในอนาคตได้ ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษานี้คือ การนำระบบบัญชีต้นทุนโดยประมาณมาใช้ควบคู่กันระบบบัญชีต้นทุนเดิม เพื่อเปรียบเทียบว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงต่างจากต้นทุนที่ได้ประมาณไว้อย่างไร ผลต่างดังกล่าวจะช่วยชี้ให้ฝ่ายบริหารทราบได้ว่าการดำเนินงานในส่วนใดที่บกพร่องและต้องแก้ไข โดยในช่วงแรกของการใช้ระบบบัญชีที่เสนอแนะนี้ ข้อมูลต้นทุนโดยประมาณจะทำการจัดเก็บไว้ต่างหาก ส่วนข้อมูลต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงจะบันทึกรายการไปตามปกติ เมื่อสิ้นเดือนหรือสิ้นงวดจึงจะนำมาทำการเปรียบเทียบเพื่อหาผลต่างที่เกิดขึ้น ในช่วงต่อไปจึงจะพิจารณานำข้อมูลต้นทุนโดยประมาณมาบันทึกรายการในบัญชี เพื่อสามารถเปรียบเทียบผลต่างได้ถูกต้องรวดเร็วยิ่งขึ้น วิธีการที่เสนอแนะข้างต้นจะช่วยให้ฝ่ายบริหารเห็นข้อบกพร่องของการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจะสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ และอาจจะลดต้นทุนการผลิตลงได้ในที่สุด
The Glass Organization is a state enterprise, controlled by the Armed Force Industrial Department, Ministry of Defence, whose function is to produce glass product in accordance with the demand of the market as well as militarial war supplies. It was established in 1955 by the Royal Degree. The Glass Organization has been facing high cost of production. Thus a new automatic machine has been brought in to cut down the loss incurred in the process of production. Inspite of the effort made, high cost of production, compared with that of private companies, has still been persistent. A closer look at the Organization revealed that a more efficient accounting system could perhaps provide a more useful and more timely data to be used in conducting the business or decision making. The Author, therefore, proposed in this thesis that an estimated cost accounting system be used instead of the present actual cost accounting system. With estimated cost set at the beginning of an accounting period as a guideline to be followed in the production for the ensuing year, any variance from the estimated cost could be easily shown up and it causes can receive immediate attention and be investigated. Remedial action can then be taken promptly. Such action could bring costs of production under control and reduction of cost can be effected more readily.


การบัญชีต้นทุน องค์การแก้วLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram