Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleการควบคุมและตรวจสอบสถาบันการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย / สมใจ ประยงค์ = The financial institution supervision and examination under the finance business, security business and Credit Foncier Business Act of B.E. 2522 by the Bank of Thailand
Author Somjai Prayong
Imprint 2526
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/62688
Descript ก-ญ, 178 แผ่น

SUMMARY

วิทยานิพนธ์เรื่องนี้เขียนขึ้นจากความสนใจในการดำเนินงานของสถาบันการเงินในประเทศไทย เช่น บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เป็นต้น ซึ่งทำหน้าที่ระดมเงินทุนจากประชาชนทั่วไปและให้กู้ยืมแก่ผู้ต้องการเงินทุนโดยมีผลตอบแทน ซึ่งจะพบว่าสถาบันการเงินเหล่านี้ทำหน้าที่คล้ายธนาคารพาณิชย์ทั่วไป จึงจำเป็นต้องมีพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 ออกมาควบคุมการดำเนินงานของสถาบันการเงินเหล่านี้ให้ดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและมีฐานะมั่นคง เพื่อมิให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของเงินทุนได้รับความเสียหาย ฉะนั้น รัฐบาลได้ตั้งให้หน่วยงานหนึ่งของธนาคารแห่งประเทศไทยทำหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบสถาบันการเงินเหล่านี้ให้อยู่ในขอบเขตของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 ถ้าผลของการตรวจสอบพบว่าการดำเนินงานของสถาบันการเงินเหล่านี้ผิดพลาดไปจากบทบัญญัติฉบับนี้แล้ว หน่วยงานที่ตรวจสอบมีอำนาจและหน้าที่ในการเปรียบเทียบปรับไปตามความผิดพลาดที่เกิดขึ้น วิทยานิพนธ์เรื่องนี้ได้กล่าวถึงสาระสำคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้ หน้าที่และความสำคัญของสถาบันการเงินเหล่านี้ บทสำคัญของวิทยานิพนธ์เรื่องนี้คือการควบคุมและตรวจสอบสถาบันการเงิน รวมทั้งสรุปถึงปัญหาที่เกิดขึ้นของสถาบันทางการเงินเหล่านี้ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ผู้เขียนได้เสนอแนะข้อคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาที่พอจะเป็นไปได้ ทั้งนี้โดยรวบรวมจากแบบสอบถามที่ผู้เขียนได้สอบถามไปยังสถาบันการเงินประเภทนี้ วิทยานิพนธ์เรื่องนี้ได้กล่าวถึงสาระสำคัญเกี่ยวกับลักษณะการดำเนินงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม การควบคุมของรัฐบาล ตลอดจนปัญหาและข้อเท็จจริงทีเกิดขึ้นกับธุรกิจประเภทนี้ รวมถึงบทบาทของธุรกิจประเภทนี้มีต่อประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อเสนอแนวทางและข้อคิดเห็นที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจโดยทั่วไป การศึกษาวิจัยนี้ ได้อาศัยการศึกษาจากตำรา เอกสาร บทความ ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสถาบันการเงิน พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 ตลอดจนการส่งแบบสอบถามและการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รับตอบ.
This thesis is written form an interest in the function of financial institutions in Thailand, such as the Finance Business, Security Business, and Credit Foncier Business, etc., which collect monetary investment from general people and lend money to investor who need help with interest charge. It is found that these financial institutions perform the studies similar to those of a common commercial bank. It is, therefore, necessary to enact the Finance Business, Security Business and Credit Foncier Business Act of B.E. 2522 to control the operation of Finance Business, Security Business and financial institution so that they may right fully function and have a firm foundation to protect the lose of their clientle. Hence, the Government has appointed a department of the Bank of Thailand to watch over and look into these financial institutions to be within the limit of the Finance Business, Security Business, and Credit Foncier Business Act of 1979. If an inspection shows discrepancy between the operation of these institutions and the Act, the investigation office has jurisdiction to fine these institutions according to the degree of incorrectness. This thesis talks about the essence, jurisdiction and importance, of the Act. The main ideas are the control and the inspection over financial institutions, and the summary of problems of these institutions in operating under this Act. The writer suggests possible solutions which are gathered from questionnaires sent to these institutions. This thesis covers the substantive of operations, the legislations concerned with regulating, the regulatories by government and also, the facts and problems occurred to this kind business, and includingly, its roles which affected the public and people concerned. Hence, this is to assert such guidance and opinions which are expected to by the benefits to anyone interested. The result of this studies and researches lies on studying from text books, documents, articles, announcements issued by the Bank of Thailand in regulating the non-bank financial institutions, the Finance Business, Security Business and Credit Foncier Business Act of B.E. 2522 and includingly, the responses received from the questionnaires and the results from analysis and evaluation of such responsive informations.


สถาบันการเงิน -- ไทย การตรวจสอบภายใน สถาบันการเงิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย Financial institutions -- Thailand Auditing Internal Financial institutions -- Law and legislation -- ThailandLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram