Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleมาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหามลพิษอันเนื่องมาจากยานพาหนะทางบก : ศึกษาเฉพาะกรณีในเขตกรุงเทพมหานคร / สุภาวดี สุขมั่น = Legal weasures in solving vehicles pollution : a case study of Bangkok metropolitan area
Author Supawadee Sukman
Imprint 2535
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/29048
Descript ก-ฉ, 229 แผ่น

SUMMARY

นับตั้งแต่ประเทศไทยมีการรับเอาการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในด้านการจัดการขนส่งให้เข้ามามีบทบาทในสังคม จำนวนรถยนต์ซึ่งถือเป็นยานพาหนะทางบกได้ทวีจำนวนมากเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ จนกลายมาเป็นยานพาหนะที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์ อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่ารถยนต์จะมีความสำคัญและมีคุณประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต ความเป็นอยู่ของมนุษย์ก็ตาม แต่รถยนต์ก็ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ อย่างมากมาย เช่น ปัญหาการขาดดุลการค้า ปัญหาการจราจร และที่สำคัญคือ ปัญหามลพิษอันเนื่องมาจากยานพาหนะทางบก ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน แม้ว่ารัฐบาลจะได้ใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อรองรับปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติของกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางการควบคุมมลพิษจากยานพาหนะทางบก จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการกำหนดแนวนโยบายและมาตรการในด้านสิ่งแวดล้อม รัฐควรกำหนดนโยบายและแผนงานด้านอุตสาหกรรมรถยนต์และการคมนาคมขนส่ง อันจะเป็นผลให้สามารถนำไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องและจริงจัง ตลอดจนการกำหนดแนวบรรทัดฐานการปฏิบัติงานขององค์กรที่เกี่ยวข้อง นับตั้งแต่การจัดวางนโยบาย ตลอดจนการกำหนดให้มีการนำแผนงานมุ่งสู่การปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่นำมาใช้บังคับ ควรมีการปรับปรุงให้มีความเป็นเอกภาพ และมีสภาพบังคับที่เข้มงวด ตลอดรวมไปถึงการบังคับใช้กฎหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้รัฐควรจะเร่งให้มีการจัดตั้งกองทุนทดแทนสิ่งแวดล้อมขึ้นให้เป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นหลักประกันถึงสวัสดิการทางสังคมที่ประชาชนพึงจะได้รับ
Ever Since Thailand had adopted scientific and technological development of transportation in the society, numbers of vehicles as a way of roal transportation have been gradually increasing and that vehicles are important and useful towards human daily living. No matter how important and useful vehicles are for human living but vehicles also cause problems of many kinds such as trade deficit, traffic congestion and the most important problem of all is the air pollution from road vehicles which are seriously increased. This, of course, effects public health. Despite the government’s many efforts in using different measurements to solve the problem, the enactment in the constitution, concerned law enactment and containment in the National Economic and Social Development plan, but they can not lead to the effective solution in terms of practice and efficiency. Direction to pollution control of road vehicles is therefore essential towards the policy given and environmental measurements. Government should provide policy and strategic plan for vehicle industry and transportation development which will lead to continued and serious practice, throughout the standard operation fixing for concerned bodies. From policy determination, same direction of operation plans to be systemized, especially law enforcement should be made efficiently and also be improved into unity and strictly controlled. Besides, government should accelerate the establishment of the compensation fund to be come out urgently as a warrant for social welfare entitled to the public.


มลพิษจากยานพาหนะทางบก มลพิษ

LOCATIONCALL#STATUS
Law Library : Thesis (4th Floor)K/TH 950 ส246ม 2535CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram