Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleข้อคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ตสำเร็จรูป ในเขตกรุงเทพมหานคร / วิรัตน์ โสฬสรัตนพร = Consumers' opinions toward ready made shirts in Bangkok metropolitan area
Author Wirat Sorodratanaporn
Imprint 2523
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/26263
Descript ก-ช, 118 แผ่น : ภาพประกอบ

SUMMARY

การศึกษาในด้านข้อคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ตสำเร็จรูปในเขตกรุงเทพมหานครนี้ เป็นหัวข้อเรื่องที่น่าศึกษาเรื่องหนึ่ง เพราะธุรกิจเสื้อเชิ้ตสำเร็จรูปในประเทศไทยนั้นมีมานานแล้วและยังไม่มีบุคคลใดทำการศึกษาอย่างจริงจัง ขณะเดียวกันรัฐบาลและพ่อค้าต่างๆ ส่วนมากก็มักจะให้ความสนใจในด้านการส่งออกของผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ตสำเร็จรูปซึ่งเป็นไปในลักษณะของการขายแรงงานถูกๆภายในประเทศมากกว่าที่จะคำนึงถึงสภาพของตลาดภายในประเทศไทยเอง ด้วยเหตุนี้ผู้เขียนจึงคิดว่าควรที่จะมีการสนใจในสภาพของตลาดผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ตสำเร็จรูปภายในประเทศไทยบ้าง การศึกษาครั้งนี้จะเน้นหนักไปทางด้านการวิจัยโดยการออกแบบสอบถาม เพื่อต้องการทราบถึงข้อคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ตสำเร็จรูปในด้านต่างๆ และเพื่อต้องการทราบถึงความต้องการของตลาดเสื้อเชิ้ตสำเร็จรูปในแง่ของผู้บริโภคเป็นหลัก สำหรับประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษาเรื่องนี้ คือ จะทราบถึงแนวทางในการที่จะปรับปรุงกลวิธีทางการตลาดสำหรับธุรกิจประเภทนี้ รวมถึงการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติในด้านต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคจะยอมรับ เพื่อที่จะได้นำมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์นี้ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค จากการผลการศึกษาและวิเคราะห์ ทำให้ทราบว่าการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ เช่น ทางด้านราคาของผลิตภัณฑ์ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ด้านการโฆษณา ด้านการส่งเสริมการขายและด้านอื่นๆ ดังนี้
ในด้านราคาของผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ตสำเร็จรูปนั้น ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะมีความเห็นว่า ราคาของเสื้อเชิ้ตสำเร็จรูปมีราคาแพงกว่าเสื้อเชิ้ตที่สั่งตัดตามร้านตัดเสื้อผ้าทั่วไป ในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความเห็นว่า เนื้อผ้าและลายผ้าของเสื้อเชิ้ตสำเร็จรูปนั้นอยู่ในขั้นพอใช้ได้ มีสีของเนื้อผ้าที่สวยดี และมีรูปแบบสวยพอใช้ได้ ในด้านการโฆษณาและสถานที่จัดจำหน่าย ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความเห็นว่า บริษัทผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเสื้อเชิ้ตสำเร็จรูปดำเนินงานในด้านนี้ได้ดีอยู่แล้ว ส่วนในด้านอื่นๆนั้น ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ขนาดของเสื้อเชิ้ตสำเร็จรูปมักจะมีขนาดที่ไม่พอดีกับตัวของผู้บริโภค การศึกษาในเรื่องนี้ ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะว่า ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ตสำเร็จรูปควรให้ความสนใจในด้านรูปแบบของเสื้อเชิ้ตสำเร็จรูปให้มากกว่าที่เป็นอยู่ ควรทำการโฆษณาเน้นประโยชน์ถึงข้อสำคัญๆ ของเสื้อเชิ้ตสำเร็จรูป เช่น การได้สินค้ามาใช้ทันทีราคาของเสื้อเชิ้ตสำเร็จรูปมีระดับราคาที่ใกล้เคียงกันกับราคาของเสื้อเชิ้ตที่สั่งตัดตามร้านตัดเสื้อผ้าทั่วไป เสื้อเชิ้ตสำเร็จรูปมีคุณภาพที่ดีและมีการตัดเย็บที่ประณีตเรียบร้อย ควรที่ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเสื้อเชิ้ตสำเร็จรูปร่วมมือกันเพื่อจัดงานแสดงสินค้าเสื้อเชิ้ตสำเร็จรูปขึ้น เพื่อเป็นการชักชวนให้ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคหันมานิยมใช้ผลิตภัณฑ์นี้มากขึ้น ควรทำการตั้งโชว์สินค้าในร้านและจัดตู้โชว์สินค้าให้สะดุดตาน่าสนใจ และกำหนดราคาขายของเสื้อเชิ้ตสำเร็จรูปในแต่ละรูปแบบให้แน่นอนตายตัว ควรทำการเน้นในด้านช่องทางการจัดจำหน่ายโดยการขายผ่านคนกลางที่เป็นร้านค้าที่จำหน่ายเสื้อผ้าทั่วไปให้มากกว่าที่เป็นอยู่ และข้อที่สำคัญอย่างยิ่งคือ บริษัทผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเสื้อเชิ้ตสำเร็จรูปควรที่จะนำเครื่องทางการตลาดมาใช้ในการดำเนินงานในผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ตสำเร็จรูปให้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะมีส่วนทำให้ตลาดของผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ตสำเร็จรูปภายในประเทศมีความกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
The study of the opinion of consumers toward ready – made shirts in Bangkok Metropolitan area is the very interesting one. The ready – made shirts business has been in Thailand for a long time but has not been seriously studied. The Government and most business men pay more attention on the export of ready – made shirts which is really a cheap cost labour force than the market condition. With this causes, the writer thought that it is now time to study the market of ready – made shirts in Thailand. Yhis study aims to investigates certain aspects of the ready- made shirts business and it will help you guide new investors who wish to introduce a new brand of ready- made shirts into the market. The research method of this studied is primarily through questionnaires. The purpose and scope of this study, as stated in chapter one, are to find out about consumers’ opinion towards this business and their needs including information about qualities of ready – made shirts acceptable to the consumers. This would enable producers to find new ways of improving market techniques and the products accordingly. The result of the research indicated that many factors have strong influences on the consumers purchasing decision of ready – made shirts. These factors were, the price of product, the quality of product, advertising, promotion. The consumers thought that the price of ready –made shirts was higher than the tailor’s price. The quality of product in terms of material and design was satisfactory. Colour was good and Style was proper. As for advertising and channel of distribution, most of consumers with the producers’ advertising is that the size of the ready – made shirts are not fit the consumers. From the findings, it was suggested that the manufacturers and the distributors of the ready – made shirts business must pay more attention to its style, that advertising theme should concentrate on benefits like the readiness to wear ot the shirts, the fine quality and finish and should point out that the price of ready – made shirts is as cheap as the tailor’s price. The manufacturers and distributors should also organize and exhibition of the ready – made shirts to promote interest in the market ; make an attractive display and window display and set a fix price for each style of the shirts. Distribution should focus an agent. Moreover, Producers and Distributors of the ready – made shirts should make more use of various marketing tools available, so that they can expand the ready – made shirts market more than their expectation in the future.


อุตสาหกรรมสิ่งทอ -- การตลาดLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram