Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleการวิเคราห์ทางการเงินของอุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์รายวัน ในเขตกรุงเทพมหานคร / ศศิธร ศิริจางคพัฒนา = A financial analysis of daily newspapers industry in Bangkok metropolis
Author Sasidhorn Sirijangkapattana
Imprint 2525
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/21598
Descript ก-ด, 327 แผ่น

SUMMARY

ตั้งแต่ศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา เป็นที่ยอมรับกันว่าสังคมกำลังอยู่ในยุคของการสื่อสารมวลชน สื่อสารชนประเภทสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสือทุกชนิด และสื่อมวลชนประเภทอีเล็คโทรนิคส์ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญในการให้ข่าวสาร เนื้อหาสาระที่เป็นข้อเท็จจริง ความรู้ ความบันเทิง ฯลฯ โดยเหตุนี้สื่อมวลชนจึงมีอิทธิพลและมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อประชาชน ในบรรดาสื่อมวลชนสี่ประเภทใหญ่ๆ คือ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์หนังสือพิมพ์เป็นสื่อมวลชนที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง กล่าวคือ หนังสือพิมพ์มีหน้าที่เสนอข่าวต่อประชาชนโดยให้รายละเอียดได้มากกว่าสื่อมวลชนประเภทอื่น หนังสือพิมพ์เสนอเนื้อหาของข่าวมากมายหลายอย่างเพื่อสนองความต้องการของผู้อ่านหลายวัน ผู้อ่านจะอ่านหนังสือพิมพ์เมื่อใดก็ได้ หนังสือพิมพ์สามารถเก็บไว้เป็นหลักฐานใช้อ้างอิงได้ในภายหลัง นอกเหนือกว่านั้นแล้ว ประชานชนยังสามารถใช้หนังสือพิมพ์เป็นที่แสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ในเหตุการณ์ต่างๆ ได้อีกเช่นกัน วิทยานิพนธ์นี้เป็นการศึกษาถึงการวิเคราะห์ทางการเงินของอุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์รายวันในเขตกรุงเทพมหานคร มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาถึงฐานะทางการเงินของอุตสาหกรรมนี้ โดยเน้นหนักไปในการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินทางด้านสภาพคล่อง สภาพเสี่ยง สมรรถภาพในการดำเนินงาน และสมรรถภาพในการหากำไร ทำการวิเคราะห์โดยแบ่งบริษัทผู้ผลิตหนังสือพิมพ์รายวันตามประเภทของหนังสือพิมพ์รายวันที่ออกจำหน่ายดังนี้คือ กลุ่มบริษัทผู้ผลิตหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย กลุ่มบริษัทผู้ผลติหนังสือพิมพ์รายวันภาษาจีน และกลุ่มบริษัทผู้ผลิตหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ นอกจากนั้นยังได้วิเคราะห์ให้เห็นถึงรายละเอียดของบริษัทในด้านสภาพคล่อง สภาพเสี่ยง สมรรถภาพในการดำเนินงาน และสมรรถภาพในการหากำไร พร้อมกันนั้นเปรียบเทียบให้เห็นว่าบริษัทใดมีค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดในกลุ่มบริษัทผู้ผลิตหนังสือพิมพ์รายวันแต่ละประเภท แล้วทำการวิเคราะห์อัตราส่วนโดยเฉลี่ยของกลุ่มบริษัทผู้ผลิตหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักแบบสมุดลย์ (Equal-Weighted Average) และได้ทำการสรุปการวิเคราะห์อัตราส่วนโดยเฉลี่ยของทั้งอุตสาหกรรมโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสมุดลย์ (Equal-Weighted Average) เช่นเดียวกัน นอกเหนือกว่านั้นยังทำการวิเคราะห์แนวโน้มของอัตราส่วนของแต่ละบริษัทวิเคราะห์การบริหารเงินทุนของอุตสาหกรรมโดยพิจารณาจากโครงสร้างทางการเงินและแหล่งที่ได้มา และการใช้ไปของเงินทุน
โดยพิจารณารายละเอียดการบริหาร เงินทุนของแต่ละบริษัท จากนั้นจึงสรุปการบริหารเงินทุนของกลุ่มบริษัทผู้ผลิตหนังสือพิมพ์รายวันแต่ละประเภทและของอุตสาหกรรม ในช่วงปี 2519-2522 ผลของการวิเคราะห์ทางการเงินทำให้ทราบรายละเอียดดังต่อไปนี้ จากการวิเคราะห์สภาพคล่องของอุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์รายวันในเขตกรุงเทพมหานครปรากฏว่า สภาพคล่องของอุตสาหกรรมอยู่ในระดับสูง เป็นผลมาจากบริษัท หนังสือพิมพ์ตงฮั้ว จำกัด ซึ่งผลิตหนังสือพิมพ์รายวันภาษาจีนดำรงสภาพคล่องไว้สูงมาก และบริษัท สยามรัฐ จำกัด ซึ่งผลิตหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยดำรงสภาพคล่องไว้สูงเช่นเดียวกัน หากไม่คำนึงถึงสองบริษัทที่ดำรงสภาพคล่องไว้สูงเนื่องจากดำรงสินทรัพย์หมุนเวียนไว้เป็นอัตราสูงกว่าหนี้สินหมุนเวียนมากนั้น พบว่าอุตสาหกรรมมีสภาพคล่องต่ำเพราะบริษัทผู้ผลิตหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยโดยส่วนใหญ่ดำรงสินทรัพย์หมุนเวียนไว้เป็นอัตราต่ำกว่าการดำรงหนี้สินหมุนเวียน ขณะที่บริษัทผู้ผลิตหนังสือพิมพ์รายวันภาษาจีนและภาษาอังกฤษดำรงสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นอัตราสูงกว่าหนี้สินหมุนเวียนไม่มากนัก การที่บริษัทโดยส่วนใหญ่ดำรงสภาพคล่องไว้ต่ำจะมีปัญหาในแง่ที่ว่าอาจไม่สามารถจัดหาเงินทุนมาชำระหนี้สินระยะสั้นได้ทันตามกำหนดหากมีการทวงถามในการวิเคราะห์อัตราส่วนแสดงสภาพเสี่ยง พบว่าอุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์รายวันมีสภาพเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากบริษัทผู้ผลิตหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยเกือบทั้งหมดได้จัดหาเงินทุนโดยส่วนใหญ่จากหนี้สิน เว้นแต่บริษัทผู้ผลิตหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษได้จัดหาเงินทุนจากหนี้สินในอัตราพอสมควร หนี้สินที่จัดหามาส่วนใหญ่เป็นหนี้สินระยะสั้น ทั้งนี้มีผลให้อุตสาหกรรมมีสภาพเสี่ยงอยู่ในระดับสูงและมีสภาพคล่องอยู่ในระดับต่ำเพราะใช้เงินทุนจากแหล่งเงินทุนระยะสั้นมาก ในด้านสมรรถภาพในการดำเนินงานนั้น จากการวิเคราะห์อุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์รายวันสรุปได้ว่ามีสมรรถภาพในการดำเนินงานสูง เนื่องจากว่า บริษัทผู้ผลิตหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยบางราย กลุ่มบริษัทผู้ผลิตหนังสือพิมพ์รายวันภาษาจีนและภาษาอังกฤษได้ลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเป็นอัตราต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวม จึงทำให้มีการลงทุนในสินทรัพย์รวมเป็นมูลค่าต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับค่าขาย ในขณะเดียวกันบริษัทผู้ผลิตหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยหลายรายที่ลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเป็นอัตราสูงเมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมนั้นก็มีปริมาณขายหรือค่าขายที่สูง ดังนั้นจึงมีผลให้อุตสาหกรรมมีอัตราส่วนแสดงสมรรถภาพในการดำเนินงานอยู่ในระดับสูง จากการพิจารณาอัตราส่วนแสดงสมรรถภาพในการหากำไรของอุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์รายวัน ปรากฏว่า ความสามารถในการหากำไรของอุตสาหกรรมอยู่ในระดับต่ำ มีผลขาดทุนโดยส่วนใหญ่ซึ่งมีสาเหตุมาจากต้นทุนของกลุ่มบริษัทผู้ผลิตหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีอัตราสูง
กล่าวคือ กลุ่มบริษัทผู้ผลิตหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยมีต้นทุนการผลิตที่สูงในขณะที่กลุ่มบริษัทผู้ผลิตหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเป็นอัตราสูง ดังนั้นบริษัทผู้ผลิตหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยควรทำการสำรวจและควบคุมการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในขณะเดียวกันบริษัทผู้ผลิตหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษควรจะควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน จาการศึกษาถึงการบริหารเงินทุนของอุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์รายวัน โดยการวิเคราะห์จากโครงสร้างทางการเงินและงบแสดงที่มาและการใช้ไปของเงินทุน พบว่าอุตสาหกรรมมีแหล่งของเงินทุนโดยเฉลี่ยประกอบด้วยหนี้สินทั้งหมด 86.22% และจากส่วนของเจ้าของ 13.78% โดยเงินทุนจากหนี้สินประกอบด้วยหนี้สินระยะสั้น 51.87 % ซึ่งมีแหล่งของเงินทุนที่สำคัญมากจากเจ้าหนี้การค้า เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมจากธนาคาร และเจ้าหนี้อื่น หนี้สินระยะยาวประมาณ 34.35% เป็นการกู้ยืมจากเจ้าหนี้และเงินกู้ยืมจากกรรมการและลูกจ้างและเงินกู้ยืมจากบริษัทในเครือ สำหรับเงินทุนจากส่วนของเจ้าของประกอบด้วยทุนเรือนหุ้น 15.98% และมีผลขาดทุนสะสมจากการดำเนินงานโดยเฉลี่ย(2.20)% สำหรับวิธีการจัดหาและใช้ไปของเงินทุนของอุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์รายวันยังไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ดี กล่าวคือได้มีการนำเงินทุนจากแหล่งเงินทุนระยะสั้นไปใช้สำหรับความต้องการเงินทุนระยะยาว ซึ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้แก่อุตสาหกรรมในเรื่องที่จะต้องชำระหนี้สินให้ทันภายในกำหนดระยะเวลาอันสั้น และหลายบริษัทมีการนำเงินทุนจากแหล่งเงินทุนระยะยาวไปใช้สำหรับความต้องการเงินทุนระยะสั้น อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับลดน้อยลงเพราะส่วนใหญ่แล้วเงินทุนจากแหล่งระยะยาวมีต้นทุนสูง อุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์รายวันในเขตกรุงเทพมหานคร มีปัญหาทางด้านการผลิตในแง่ที่ว่า ต้องสั่งซื้อกระดาษพิมพ์มาจากต่างประเทศซึ่งมีแนวโน้มของราคาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จึงทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นตามลำดับ ในขณะที่ต้องแข่งขันกับผู้ผลิตมากราย ดังนั้นตลาดของหนังสือพิมพ์รายวันในเขตกรุงเทพมหานครจึงมีการแข่งขันกันอย่างมากในทุกๆด้าน พร้อมกันนี้หนังสือพิมพ์รายวันยังมีปัญหาด้านการเสนอข่าวที่ถูกวิจารณ์ว่า บิดเบือนความจริง ไม่เที่ยงธรรม นอกเหนือกว่านั้น การจัดหาและใช้ไปของเงินทุนยังไม่ถูกต้องกับหลักเกณฑ์ที่ดี ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา คือ รัฐบาลได้มีการส่งเสริมการลงทุนผลิตกระดาษภายในประเทศแล้ว คาดว่าอีกไม่นานผู้ผลิตสามารถซื้อกระดาษภายในประเทศได้ในราคาถูกกว่า ในขณะเดียวกันบริษัทต้องปรับปรุงคุณภาพของหนังสือพิมพ์ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อดำรงส่วนแบ่งของตนเองในตลาดหรือแย่งตลาดจากผู้ผลิตรายอื่นสำหรับการเสนอข่าวต้องให้ถูกต้อง เป็นจริง และปราศจากความลำเอียง และต้องไม่มีอิทธิพลทางด้านต่างๆ มาบังคับ และทั้งนี้จะต้องมีการจัดหาและใช้ไปของเงินทุนให้ถูกต้อง โดยนำเงินทุนจากแหล่งเงินทุนระยะสั้นไปใช้สำหรับความต้องการเงินทุนระยะสั้น และจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนระยะยาวไปใช้สำหรับความต้องการเงินทุนระยะยาว
It has been accepted since the beginning of the 20th century that the world has now entered the “Ago of Mass Communications.” Printed mass media such as news papers, periodicals and all kinds of published matter as well as electronic mass media such as radio, television and motion pictures have all become important elements in providing information, facts about general events, education, entertainment, etc. These are the reasons why the mass media wield great influence and are a necessity to the public in general. Among the four most popular types of mass media-newspapers, radio, television and cinema- -daily newspapers are considered one of the most important media. A daily newspaper has the duty of providing direct information to the public, giving much more prices details of a news event than any other medium, Newspapers provide many facets of any news item to respond to the curiosity of their readers o f widely varying tastes and ages. It can be read at any convenient time, can be kept for later reference, and moreover, the public can use newspapers as their outlet for the expression of their opinions or to criticize an event. This thesis is a study of financial analysis of the daily newspaper industry in Bangkok Metropolis. It aims to study the financial status of this industry, emphasizing the analysis of financial ratio, liquidity, leverage, activity and profitability. The thesis goes through the analysis by categorizing Bangkok’s daily newspaper publishers into three groups according to their languages; Thai, Chinese and English. It analyses these publishing companies’ details of liquidity, leverage, activity and profitability; and at the same time, it compares each company’s lowest and highest ratios. The thesis analyses the average ratio of each group of Thai, Chinese and English language newspaper publishers by the Equal-Weighted Average method, and after that it also concludes the average ratio of the whole industry by the same method. Apart from that, it also analyses the trend of the ratio of each publishing company in comparison with each newspaper-language group and with the whole industry. Finally, there is an analysis of the financial management of the industry by considering its financial structure and its sources and uses of funds statements this has been done by studying details of each company’s financial management and then concluding details of each company’s financial management and then concluding the financial management of each newspaper-language group, and later of the whole industry, during 1976-1979. Results of these financial analyses show the following details: The analysis of liquidity of the daily newspaper industry in Bangkok Metropolis shows that it is at a high level. This is mainly because of two newspaper companies—Tong Hua Co.Ltd., a Thai-language newspaper publisher—which maintain a very high level of liquidity. But if these two companies, which maintain higher current assets than current liabilities, are not counted, the result would show that the whole industry maintains a low-level liquidity, because most Thai-language daily publishers maintain their current assets at a lower level than their current-liabilities, while Chinese and English-language publishers maintain their current assets just a little higher than their current liabilities. The fact that most companies maintain liquidity at a low level results in a problem that they may not be able to pay their short-term liabilities in due time, in case the demand for payment arises. The analysis of the leverage ratio of the industry shows that it is at a very high level. The main reason is that most Thai-language newspaper publishers have acquired their fund from liabilities; in contrast with English-language publishers who acquired only some parts of their fund from liabilities, and mostly only short-term basis, resulting in a high level of risk condition and low level of liquidity of the business. On the side of activity ratio, the analysis shows that the daily newspaper industry can keep itself at a high level. This is because some Thai-language newspaper companies and most Chinese and English-language publishers have a low ratio of investment in fixed assets in comparison with their total assets, thus resulting in a lower value of investment in total assets in comparison with sales value. Many Thai-language newspaper companies have high investment ratio in fixed assets in comparison with total assets; this is why the industry in general has an operational competence ratio at a high level. The study of profitability of the industry indicates a low level in this side of competence. Most companies operate at a loss which is a result of the high costs of Thai and English-language newspapers. For instance, the Thai-language newspaper group has a high cost of production, while the English-language group has high sales and administration costs. Therefore, Thai-language daily publishers shoud conduct a research, put more control on their production precesses for more efficiency, and reduce costs as much as possible; while English-language publishers should stress more control over their expenditures of sales and administration. The study of financial Management of the daily newspaper industry, by analysising the financial structure and the sources and uses of funds statements shows that the industry in general has an average capital source of 86.22% from liabilities had 13.78% from owners (shareholders) The capital acquired from liabilities comprises 51.87% short-term loans from important sources such as business loans, overdrafts and loans from banks and other creditors. Long-term liabilities which are about 34.35% comprise loans from creditors and companies’ directors and employees as well as from subsidiary companies. Owners’s capital comprises 15.98% of capital shares which has an average accumulated loss derived from operation of (2.20) %. The analysis also indicates some inappropriate methods of sources and uses of funds in the industry. Some companies use funds from short-term sources in the projects which require long-term funds, which means more risks when they have to pay back the loan in a short time. Many companies also use their long-term funds in projects which reguire short-term sources, which may result in less profitability because most long-term loans bear higher costs. Daily newspapers industry in the Bangkok Mertropolis is facing with production problems, as the newsprint will have to be imported and the price of the newsprint tends to be increasing everyday, reselting in the increase of cost of goods sold. At the same tine there are too many newspapers in Bangkok and they are compelled to compete with each other. Another problem is that newspapers are often criticised for inaccurate reportings. Morever, the sources and useses of funds are incorrectly expended. In order to reselve these problems, the Government has approved the plans to promote the newsprint production industry in the country. It is expected that in the near future publishers of the newspapers would be able to buy newsprint within the country at a lower price. Simultaneously, the publishers would have to improve the quality of the newspapers in oredr to retain their individual share of the market sales. At the same time, accurate news reporting should be attempted without any prejudice or bad influence. The sources and uses of funds should also be thoughtfully planned by using short-term funds in projects which require short-term sources and using long-term funds in the projects which require long-term sources.


หนังสือพิมพ์ การเงินLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram