Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleการศึกษาในต่างประเทศ การขอทุนการศึกษาต่อในต่างประเทศ และการขอใบเทียบวุฒิการศึกษา
Author ชัชวดี ทองทาบ
Imprint เชียงใหม่ : กองทุนลักขณา ลีฬหาชีวะ, 2539
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript xxv, 412 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 30 ซม

CONTENT

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับโรงเรียนนานาชาติ / สุขวิช รังสิตพล -- บทบาทของโรงเรียนนานาชาติในสังคมไทย / สุขวิช รังสิตพล -- โรงเรียนนานาชาติในสังคมไทย / ศุภชัย พานิชภักดิ์ -- การศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ / ประจักษ์ บุญที -- การอุดมศึกษาของไทย : สภาพปัจจุบันสู่นโยบายเพื่ออนาคต / เกษม วัฒนชัย -- ทิศทางการศึกษาเอกชนในกระแสโลกาภิวัตน์ / จรวยพร ธรณินทร์ -- บทบาทของกรมวิชาการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา / กษมา วรวรรณ -- การศึกษาเพื่อพัฒนาบุคคลและสังคม / พนม พงษ์ไพบูลย์ -- การศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์ / ทองหล่อ ธงชัย -- การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่เตรียมตัวไปศึกษาต่อในต่างประเทศ -- โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย -- มหาวิทยาลัยของรัฐและที่อยู่ในกำกับของรัฐที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ


การศึกษาขั้นอุดมศึกษา การศึกษาในต่างประเทศ สถาบันอุดมศึกษา -- แคนาดา สถาบันอุดมศึกษา -- ญี่ปุ่น สถาบันอุดมศึกษา -- ฝรั่งเศส สถาบันอุดมศึกษา -- ฟิลิปปินส์ สถาบันอุดมศึกษา -- นิวซีแลนด์ สถาบันอุดมศึกษา -- สวิสเซอร์แลนด์ สถาบันอุดมศึกษา -- อังกฤษ สถาบันอุดมศึกษา -- สหรัฐอเมริกา สถาบันอุดมศึกษา -- เยอรมัน สถาบันอุดมศึกษา -- อินเดีย สถาบันอุดมศึกษา -- ออสเตรเลีย การศึกษา -- ไทย การศึกษา -- แคนาดา การศึกษา -- ญี่ปุ่น การศึกษา -- ฝรั่งเศส การศึกษา -- ฟิลิปปินส์ การศึกษา -- นิวซีแลนด์ การศึกษา -- สวิสเซอร์แลนด์ การศึกษา -- อังกฤษ การศึกษา -- สหรัฐอเมริกา การศึกษา -- เยอรมัน การศึกษา -- อินเดีย การศึกษา -- ออสเตรเลีย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)378.73 ช357กCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)378.73 ช357กCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram