Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleการพัฒนารูปแบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาทางสาธารณสุขมูลฐาน
Author ผู้วิจัย, พรทิพย์ สุประดิษฐ์
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2538
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 78 หน้า : แผนภูมิ ; 30 ซม

CONTENT

การศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมในหญิงมีครรภ์และหลังคลอด เขตอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ -- การศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาของลูกเรือประมง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล -- การศึกษาผลของการให้ความรู้ร่วมกับการตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำร้านขายของชำและกองทุนยาต่อการกระจายยาในหมู่บ้าน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ -- การสนับสนุนการกระจายยาสามัญประจำบ้านในหมู่บ้านนอกเขตสุขาภิบาล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ -- การศึกษาแนวทางการให้ความรู้เรื่องยาผ่านสื่อที่เหมาะสม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา -- การพัฒนารูปแบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาในชุมชนโดยยึดหลักแนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดอ่างทอง -- การใช้มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการขายยาในกองทุนยาและร้านชำ จังหวัดยะลา


การคุ้มครองผู้บริโภค การใช้ยา ยา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)381.34 พ239กCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)381.34 พ239กCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram