Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleการศึกษาการจัดการและการดำเนินงานในการให้บริการทางด้านอนามัยแม่ และเด็กของศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร / ภรณ์รัตน์ ศิริรัตน์ = A study on the management and operation of mother and child health service of public health centers in Bangkok metropolitan area
Author Pornrat Sirirutana
Imprint 2528
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/23234
Descript ก-ต, 174 แผ่น : แผนภูมิ

SUMMARY

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จัดทำขึ้น เพื่อศึกษาถึงโครงสร้าง หน้าที่ การจัดการของศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของแม่และเด็กทั้งในสวนที่ทางศูนย์บริการสาธารณสุขดำเนินการเองและได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลของรัฐ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในส่วนที่ดำเนินการไปแล้วกับส่วนที่คาดหวังไว้ว่า มีความเหมาะสมถูกต้องและประสบความสำเร็จเพียงใดในสภาวะปัจจุบันโดยเฉพาะในด้านบุคลากร ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผลการศึกษาพบว่า การดำเนินงานในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของแม่และเด็กไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรตามเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากศูนย์บริการสาธารณสุขยังไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลของรัฐในการฝากครรภ์กับศูนย์บริการสาธารณสุข แล้วถูกส่งไปคลอดที่โรงพยาบาลของรัฐที่จะทำการคลอดนั้นๆ ทำให้ประชาชนไม่สะดวก อึดอัดใจจึงหันไปฝากครรภ์กับโรงพยาบาลของรัฐมากกว่าศูนย์ ทำให้ผลงานด้านนี้ของศูนย์ฯ ต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้นจึงยอมรับสมมุติฐานข้อที่ 1 นอกจากนี้ยังพบว่า การดำเนินงานของศูนย์ฯ ที่ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายเท่าที่ควรเนื่องจากขาดแคลนเจ้าหน้าที่มาก ได้แก่ แพทย์และพยาบาลสาธารณสุขที่ทำหน้าที่เยี่ยมบ้าน และจากความคิดเห็นของแพทย์และเจ้าหน้าที่เกือบทั้งหมดมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า ควรเพิ่มเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมกับปริมาณงานที่ต้องทำ ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กดีขึ้นด้วย ดังนั้นจึงยอมรับสมมุติฐานที่ 2 จากการศึกษาดังกล่าวสามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานได้ ดังนี้ คือ 1) ขาดแคลนกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของแม่และเด็ก 2) ผู้รับบริการไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร เนื่องจากผู้รับบริการส่วนใหญ่มีการศึกษาน้อย ฐานะยากจน ต้องทำมาหาเลี้ยงชีพ จึงทำให้ไม่มีเวลาและไม่เห็นความสำคัญของการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของตนเองและบุตร 3) การประสานงานกับโรงพยาบาลของรัฐยังไม่ดีเท่าที่ควร ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 4) ปัญหาในการออกเยี่ยมบ้าน ไม่สามารถปฏิบัติงานได้สะดวก ทำให้ออกเยี่ยมบ้านประชากรกลุ่มเป้าหมายได้น้อยราย
ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา คือ 1) ควรเพิ่มเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมกับปริมาณงานที่ต้องทำ โดยการจูงใจแพทย์ที่จบใหม่ให้มาทำงานที่ศูนย์บริการสาธารณสุข และควรมีการอบรมผู้สื่อข่าวสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขให้มากขึ้น เพื่อช่วยแก้ปัญหาการมีเจ้าหน้าที่ดังกล่าวน้อย นอกจากนี้ควรจัดให้มีนักสุขศึกษาประจำศูนย์ 2) ควรจัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัยและเพียงพอ ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น โดยการใช้สื่อทุกประเภทเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ ซึ่งจำเป็นจะต้องได้รับความสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ให้การสนับสนุนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องจึงจะบรรลุเป้าหมายได้ 3) ควรจัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทำการค้นคว้าและวิจัยหาข้อมูล เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์แก่ตัวเอง หน่วยงานและประชาชนผู้รับบริการ 4) โรงพยาบาลของรัฐ ควรจัดให้มีการประชุมชี้แจงแก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทุกระดับโดยแจ้งให้ทราบถึงข้อตกลงระหว่างโรงพยาบาลกับศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเกิดความเข้าใจและให้ความร่วมมืออย่างดีกับผู้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขจัดส่งมาเพื่อทำคลอด 5) รัฐบาลควรจัดให้มีการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนโดยทั่วถึง โดยเน้นให้เห็นความสำคัญของการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ 6) ควรปรับปรุงสถานที่ภายในศูนย์บริการสาธารณสุขให้สวยงาม มีห้องตรวจสุขภาพเป็นสัดส่วนและเพิ่มจำนวนศูนย์ฯ ให้มากขึ้นตามเป้าหมายที่วางไว้
This thesis is intended to study the structure, duties, and the management of Health Service Center in Bangkok Metropolitan Area in regard of the promotion of Health and hygiene of Mother and Child both in the portion that the Health Service Center operates by itself and that part which has obtained co-operation from the Governmental hospitals, to compare the operation which has been carried out with that which is expected on its appropriateness and the extent of success in present situation, especially in regard of personnels as well as to study the problems and obstacles in the operation and to present an outline for the solution of such problems. The results of the study show that the operation in the promotion and development of the mother and child's health has not yet been so successful up to the extent of the set target because the Health Service Center has not yet been receiving sufficient co-operation from the state hospitals; for example, people do not often receive good services from the staffs of the state hospitals. In having the progress of their pregnancy being followed up at the Health Service Center and only to be sent for delivery at the state hospitals; the patients have encountered an inconvenience and an uneasy feeling. Consequently, they have turned to the state hospitals for the follow up of the progress of their pregnancy rather than obtaining the service at the center which results in the below target performance of the Center, thus accepting the 1 st hypothesis. Besides, it is found that the operation of the Center is still far from achieving the target as it should have done on account of acute shortage of the number of staffs namely doctors and health nurses who would make home visit: According to most doctors and staffs, it is generally agreed that the number of staffs should be increased to correspond with the demand of work which would also improve the operation in the promotion of mother and child'ร health care, thus the 2 nd hypothesis is accepted. Through the said study, it can be concluded (in regard of problems and obstacles in the operation) as follows: 1. There is a shortage of manpower in regard of the working staff in the promotion to mother and child’s health care. 2.The patients do not give cooperation as they should do, because most of them obtained only little education and are generally poor. They have to work in order to earn their livings and therefore have no time and do not see the importance of preventive measures and the promotion of their own and their children's health. 3.The communication with the state hospitals still is not sufficiently good. That gives rise to the delay in the work performance. 4. Problems in regard of home-visit cannot be carried out conveniently; thus limiting the number of home-visit to the target population of only a few. Recommendations for the problems 1. The number of staffs should be increased to correspond with the amount of work required by inducing the newly graduated doctors to work at the Health Service Center: More training should be given to health reporters and health volunteers in order to solve the shortage problem of such staffs Besides, hygienists should be provided at each Center. 2. Modern and up-to-date equipments, tools and utensils in sufficient quantity should be provided and more public relations should be carried out by using all types of media in order to get access to all levels of target groups. This should receive constantly and continuously support from various agencies of both public and private sectors in order to achieve the target. 3. That should be an organised training program for the staff so that they will acquire new knowledge on a regular basis. The staffs should be to encouraged do research and investigate to find out information in view of academic progress which will be beneficial to the staffs themselves,to the agencies and to the people who receive the service. 4. The state hospitals should organise meetings to inform the hospitals' staffs at all levels of the agreement arranged between the hospitals and the Centers in order that they will understand and give good co-operation to the patients who are sent there for the delivery. 5.The Government should throughly provide basic education for all sectors of people emphasizing on the importance of the health preventive and promotion measures. 6. The interiors of the centers should be improved so as to look more pleasant with separated health examination rooms. The number of the centers should be increased in accordance with the set up target.


ศูนย์บริการสาธารณสุข บริการอนามัยแม่และเด็ก สาธารณสุข -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Thesis0112LIB USE ONLY
Chula Business School Library : Thesis1440LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram