Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleการควบคุมภายในเกี่ยวกับรายได้ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย / ไพรวรรณ์ ตังสกุล = Internal control of revenue transactions of the telephone organization of Thailand
Author Paivan Tangskul
Imprint 2529
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/30983
Descript ก-ฐ, 322 แผ่น : แผนภูมิ

SUMMARY

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย เป็นองค์การขนาดใหญ่ ประกอบด้วยหน่วยงานซึ่งกระจัดกระจายอยู่ตามที่ต่าง ๆ และมีพนักงานจำนวนมาก การประสานงานระหว่างหน่วยงานจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง ระบบการจัดทำใบแจ้งหนี้ และการบริหารลูกหนี้ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับรายได้ นับเป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญ และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่มีการประสานงานที่ดี เพราะระบบนี้จำต้องอาศัยการปฏิบัติงานของหน่วยงานจำนวนมาก ทั้งภายในและภายนอกองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย และการมีหน่วยงานภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารพาณิชย์ และการสื่อสารแห่งประเทศไทย เป็นต้น ตลอดจนพฤติกรรมในการชำระเงินของผู้เช่าเอง ล้วนเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ดังนั้นในการประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมภายในเกี่ยวกับรายได้ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย จึงได้พิจารณาว่า การควบคุมภายในที่มีอยู่ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย นั้น สามารถช่วยป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสียหายในระบบดังกล่าวได้มากน้อยเพียงใด ตลอดจนสามารถค้นพบหรือแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ดีเพียงใด การประเมินผลดังกล่าวได้แสดงในรูปตารางความสัมพันธ์ระหว่างข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น กับการควบคุมที่มีอยู่ในแต่ละเรื่อง เมื่อพิจารณาตารางแสดงความสัมพันธ์ดังกล่าวข้างต้น จะสามารถสรุปได้ว่า ความน่าเชื่อถือได้ของการควบคุมภายในที่มีอยู่ในแต่ละเรื่องอยู่ในระดับต่ำ ปานกลาง หรือระดับสูง ผลการวิจัยพบว่า การจัดทำใบแจ้งหนี้เป็นงานที่มีปริมาณมากและต้องทำต่อเนื่องกันตลอดเวลา ดังนั้น ถ้าไม่มีการจัดแบ่งงวดเวลาในการจัดทำใบแจ้งหนี้ เพื่อกระจายงานออกไปให้เหมาะสมแล้ว จะทำให้ล่าช้า และทำให้เกิดปัญหาด้านอื่น ๆ ตามมา จึงควรให้ความสำคัญกับงานด้านนี้เป็นอันดับแรก จากนั้นจึงพิจารณาแก้ไขข้อผิดพลาดด้านอื่น ๆ เพื่อหาทางปรับปรุงให้ระบบใบแจ้งหนี้มีความคล่องตัว และถูกต้องมากขึ้น อย่างไรก็ตามผลการวิจัยดังกล่าวพบว่าความผิดพลาดส่วนมากเกิดจากยอดค้างชำระยกมา ทั้งนี้เนื่องจากไม่สามารถปรับยอดบัญชี เมื่อมีการรับชำระหนี้ได้ทันเวลา และความผิดพลาดส่วนมากอยู่ในการปฏิบัติงานตามระบบภายในขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
The Telephone Or0anization of Thailand is classified as large organization consisting of working units scattering in different locations. Close coordination among working units is therefore the topmost importance. The billing system and debts management which are directly related to revenue are clear indicators whether good coordination exists among working units. This is due to the fact that system has to rely greatly on the functioning of different units both inside and outside the Telephone Organization of Thailand. The concern of external working units such as commercial banks, the Communications Authority of Thailand, etc. as well as the behavior of subscribers in executing their payments are the major factors beyond the control of the Telephone Organization of Thailand. Therefore, in making the evaluation of the internal control of revenue transactions of the Telephone Organization of Thailand, it must take into consideration whether the existing internal control of the Telephone Organization of Thailand is functioning properly to protect damages which may occur and how well the occurred damages will be detected and amended. The said evaluation had been illustrated in the table listing relationships between possible errors and the control in each matter. In Considering such relationships, it can be concluded whether the reliability of the existing internal control in each matter is at low moderate, or, high level. The study revealed that billing is a voluminous work and should be on ongoing process. Then, if there were no portioning of periods in making billing in order that the volume of work will be distributed properly among concerned units, it would cause the dealy on billings which results in the occurrence of other problems. Hence, serious attention has to initially be given to this function and them corrective measures had to be provided to other in order to adjust the billing system for more flexibility and accuracy. However, the study revealed that the major part of the errors is due to the outstandings balance brought forward which is not updated after the bills had been paid and the errors are mostly within the system of the Telephone Organization of Thailand itself.


องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย -- การเงิน การตรวจสอบภายใน รายได้ โทรศัพท์ -- ไทย ใบแจ้งหนี้ -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Thesis1760CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram