Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleการศึกษาการดำเนินงานโครงการระบบทางด่วน ขั้นที่ 1 ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย / อดิสรณ์ อโนทัยสินทวี = A study on the first stage expressway system operation of the expressway and rapid transit authority of thailand
Author Adisorn Anothaisintavee
Imprint 2529
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/27630
Descript ก-ถ, 121 แผ่น : แผนภูมิ

SUMMARY

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งเพื่อดำเนินการในด้านการก่อสร้างและให้บริการแก่ประชาชน ในโครงการระบบทางด่วน และระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน โดยคำนึงถึงความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย แก่ผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ โครงการระบบทางด่วน ขั้นที่ 1 เป็นโครงการที่การทางพิเศษฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างและเปิดให้บริการแก่ประชาชนแล้ว 2 สาย คือ สายดินแดง – ท่าเรือ และสายบางนา – ท่าเรือ สำหรับสายดาวคะนอง – ท่าเรือ นั้น อยู่ในระหว่างก่อสร้างคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จในปี 2530 และจากการศึกษาการดำเนินงานโครงการระบบทางด่วน ขั้นที่ 1 พบว่า 1. ปัญหาตามข้อสมมติฐาน 1.1 ขั้นตอนการดำเนินงานมีมากเกินไป ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานทั้งนี้แผนกพัฒนาบุคคลและระบบงานที่รับผิดชอบในการศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน ได้ทำหน้าที่พัฒนาบุคคลเพียงอย่างเดียว จึงไม่มีเวลาและกำลังคนที่จะทำการศึกษาวิเคราะห์ระบบงานขององค์การ และลักษณะงานก็มีความแตกต่างกัน 1.2 พนักงานขาดแนวทางในการปฏิบัติงานทีชัดเจน คู่มือที่อธิบายถึงวิธีการปฏิบัติงาน ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ยังไม่ชัดเจนและละเอียดพอที่จะนำมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ ทำให้พนักงานต้องอาศัยคำแนะนำชี้แจง และแก้ไขปัญหาจากผู้บังคับบัญชาตลอดเวลา 1.3 การทางพิเศษฯ ได้ดำเนินการให้บริการในด้านความสะดวกรวดเร็วเป็นที่พอใจแก่ผู้ใช้บริการทางด่วน ในด้านความปลอดภัยนั้น ผู้ใช้ทางด่วนส่วนใหญ่เห็นว่าการใช้ทางด่วนมีความปลอดภัยกว่าถนนทั่วไป แต่ยังมีผู้ใช้ทางด่วนบางส่วนเห็นว่า ถนนทั่วไปไม่มีความปลอดภัยมากกว่า เนื่องจากผู้ขับรถมักจะใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนดไว้เป็นส่วนมาก แม้ขณะฝนตกก็ยังใช้ความรวดเร็วเกินกว่าที่กำหนดไว้ที่แผ่นป้ายสัญญาณไฟฟ้า 1.4 ฐานะการเงินของการทางพิเศษฯ แม้ในปัจจุบันถือได้ว่าอยู่ในระดับที่ดีแต่ก็ไม่สามารถสร้างความเจริญเติบโตให้มากไปกว่านี้ได้ เพราะอัตราค่าบริการที่ใช้เก็บกับผู้ใช้ทางด่วน ไม่เอื้ออำนวยต่อการขยายการลงทุนโครงการต่อไปในอนาคต 2. ปัญหาอื่น ๆ 1. ตำแหน่งรองผู้ว่าการฝ่ายวางแผนและพัฒนา ไม่เคยมีการแต่งตั้งผู้ใดมาดำรงในตำแหน่งนี้เลย จึงต้องอาศัยรองผู้ว่าการฝ่ายบริหารและรองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการช่วยทำหน้าที่บริหารในตำแหน่งนี้อีกตำแหน่งหนึ่ง ทำให้ไม่สามารถบริหารงานได้อย่างเต็มที่ 2. โครงการระบบทางด่วน ขั้นที่ 1 นี้ตั้งแต่ก่อสร้างและเปิดให้บริการแก่ประชาชน ปรากฏว่ายังไม่เคยมีการวิเคราะห์ประเมินผลแต่อย่างไร
จากผลการศึกษาดังกล่าว การทางพิเศษฯ ควรที่จะปรับปรุงดังนี้ 1) จัดตั้งแผนพัฒนาระบบงาน โดยแยกมาจากแผนกพัฒนาบุคคลและระบบงาน เพื่อทำหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาระบบการทำงานโดยเฉพาะ 2) ควรดำเนินการปรับปรุงคู่มือที่อธิบายถึง ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงานตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งหมด ให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย เพื่อให้พนักงานสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป 3) การทางพิเศษฯ ควรมีมาตรการในการบริการด้านความปลอดภัยมากขึ้นโดยกวดขัน และจับกุมการกระทำผิดกฎจราจรบนทางด่วนอย่างจริงจังต่อเนื่อง 4) ติดตั้งและปรับปรุงป้ายและสัญญาณต่างๆ เพิ่มขึ้น เพื่อความชัดเจนและเข้าใจง่ายขึ้น และเมื่อเกิดฝนตกในช่วงเวลากลางวัน ควรเปิดไฟถนนให้สว่าง เพื่อช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นสภาพบนทางด่วนได้ชัดเจนขึ้น 5) การทางพิเศษฯ ควรปรับอัตราค่าผ่านทาง หลังจากเปิดให้บริการสายดาวคะนอง – ท่าเรือ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการระบบทางด่วน ขั้นที่ 1 และดำเนินการศึกษาการปรับอัตราค่าผ่านทางที่เหมาะสม เพื่อให้มีเงินออมเพียงพอสำหรับการขยายการลงทุนต่อไปในอนาคตด้วย 6) ควรมีการพิจารณาให้เอกชนรับช่วงดำเนินการ ในงานบางอย่างที่ใช้พนักงานที่ไม่ต้องใช้ความรู้ความสามารถสูง เช่น การรักษาความสะอาด ดูแลรักษาส่วนตามทางด่วนต่างๆ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการลดรายจ่ายในด้านที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน เช่น ค่าจ้างที่จะสูงขึ้นทุกปี โบนัส สวัสดิการต่าง ๆ 7) ควรริเริ่มศึกษาถึงการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนกับการทางพิเศษฯ ในการขยายโครงการต่อไป นอกจากนี้สมควรที่การทางพิเศษฯ จะแต่งตั้งบุคคลเข้ารับตำแหน่งรองผู้ว่าฝ่ายวางแผนและพัฒนาโดยเร็วที่สุด เพื่อช่วยแบ่งเบางานด้านบริหารในด้านนี้ จะช่วยให้การบริหารและการดำเนินงานของโครงการระบบทางด่วน ขั้นที่ 1 มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และควรจะมีการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการระบบทางด่วน ขั้นที่ 1 เป็นระยะด้วย
Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand (ETA) is a state enterprise responsible for the construction and operation of the expressway and mass rapid transit systems, by taking into consideration convenience, rapidity, and safety for the users. In compliance with the targets set for the First Stage Expressway System, the ETA has already constructed and opened for public use two routes of the expressway, i.e., Din Daeng-Tha Rue and Bangna-Tha Rue. The remaining route, Dao Khanong-Tha Rue expected to be completed by the year 1987, is under construction. The study on the operation of the First Stage Expressway System has shown the following findings; 1. Hypothetical Problems 1.1 Complex administrative procedures result in a delay in the operation. The Personnel and Work System Development Section, so far, has devoted its time and manpower only to the task of personnel development and has not paid sufficient attention to an analysis of work system and organization. 1.2 The staff lack clear guidelines on operation. The existing operation manual does not provided sufficiently clear and detailed explanations regarding working procedures, regulations and rules. In stead, the staff have to resort to their superiors’ advice and supervision all the time. 1.3 To the expressway users, the service provided by the ETA is considered satisfactory, especially in terms of convenience and rapidity. Regarding safety, most of the users perceive that the expressway is safer than general roads. Nevertheless, some users consider that the opposite is true. As a matter of fact, when driving along the expressway the users tend to adopt an over-limit speeds. Even during the rain, the recommended speed limit is often ignored. 1.4 Although the present financial position of the ETA stands at a satisfactory level, its growth cannot be further generated. This is because the toll charged on the users cannot accommodate the expansion of future project investment. 2. Other Problems 2.1 The vacant post of Deputy Governor on Planning and Development has never been filled up. As a consequence, the functions of this post have to be performed by the Deputy Governor on Administrative Affairs. Therefore, administrative works cannot be undertaken to a full extent. 2.2 Since it has been constructed and opened for public use, the First Stage Expressway System has never been analyzed and evaluated. According to the study outcomes, the ETA should make the following improvements: 1) A work system development section should be set up, separated from the Personnel and Work System Development Section, so as to be able to undertake its functions specifically and efficiently. 2) The operation manual which involves regulations, rules, and overall working procedures should be reviewed and adjusted so that it would be more clearly-stated and understandable and thereby can be effectively used as operational guidelines. 3) The ETA should set up more safety measures and the traffic rules should be enforced earnestly and continually. 4) Additional traffic signs and signals should be put up and existing ones improved to make them more distinct. When it rains during the day time, electric lights should be turned on to facilitate better visibility. 5) The ETA should adjust its toll rates after Dao Khanong-Tha Rue route of the First Stage Expressway System has been opened for use, so as to generate adequate saving for expanding future investment. 6) The private sector should be invited to take charge of some certain parts of work which does not require high–skilled labor, such as, cleaning gardening and maintenance services. This will certainly help reduce the ETA’s operating cost in the items of salary, bonus, and welfare allowance. 7) The private sector participation in the future investment of the ETA should be enhanced. In addition, the ETA should urgently fill up the vacant post of Deputy Governor on Planning and Development in order to get the work load proportionately distributed. This will bring about a more efficient operation of the First Stage Expressway System. Moreover, analysis and evaluation on the System should also be conducted periodically.


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย -- การบริหาร โครงการระบบทางด่วน ขั้นที่ 1

LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Thesis1519LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram